Protokół Nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 5 września 2011 r.

Protokół Nr 10/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w dniu 5 września 2011 r.


    Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Dudek, w którym udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:
1. Sołtys Komierowa – Jan Kowalczyk;
2. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. – Pani Julita Maciaszek.
 
    Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych poinformował, że dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w związku z pismem złożonym przez Sołtysa Komierowa na ręce Dyrektor CKiS w Sępólnie Kraj. w dniu 30 sierpnia 2011 r. W piśmie Pan Kowalczyk zaproponował zamknięcie Alternatywnego Ośrodka Przedszkolnego w Komierowie.
 
    Następnie członkowie Komisji udali się do Świetlicy Wiejskiej w Komierowie na spotkanie z Sołtysem Panem Janem Kowalczykiem, celem wyjaśnienia przedmiotowej sprawy.
Na początku spotkania Pan Robert Grochowski przedstawił treść omawianego pisma, w którym zawarto informację, iż mieszkańcy wsi wyrażają chęć zamknięcia ośrodka przedszkolnego tj. „Postanowiono wolą mieszkańców, że działalność przedszkola będzie trwać do końca projektu, czyli do 31 sierpnia 2011 r. Po tym terminie przedszkole winno funkcjonować w innym lokalu.”
    Pan Robert Grochowski poinformował członków komisji, iż 3 września 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące roczna pracę ośrodka przedszkolnego, w którym uczestniczyli podopieczni przedszkola, rodzice, dziadkowie, przedszkolanka, Burmistrz Sępólna Kraj., Dyrektor CKiS, Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich oraz Radami Rady Miejskiej. Obecni rodzice bardzo zdziwieni zaistniałą sytuacją. Twierdzili, że nikt z nimi nie rozmawiał o likwidacji ośrodka. Byli oburzeni, że podejmuje się decyzje bez wysłuchania, ich opinii. Ponad to Pan Grochowski dodał, że około 10 rodziców złożyło deklarację o przyjęcie ich dzieci do ośrodka przedszkolnego.
    Pan Grochowski zapytał, dlaczego na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje przedszkole? Pan Kowalczyk odpowiedział, że nie ma przedszkolanki. Ośrodek przedszkolny prowadziła Pani Socha, która obecnie jest na urlopie macierzyńskim. W zastępstwie pracowała inna opiekunka, która od września br. podjęła inną pracę.
Pan Sołtys zarzucił, iż Pani Dyrektor CKiS nie kontaktowała się z nim w trakcie realizacji projektu, wszelkich informacji o ośrodku przedszkolnym zasięgał od Pań przedszkolanek. Ponadto dodał, iż sprawą zatrudnienia przedszkolanek zajmuje się Pani Maciaszek.
    Pan Kowalczyk w treści pisma poinformował, że ośrodek przedszkolny min. ogranicza działalność Świetlicy Wiejskiej i powinien funkcjonować w innym lokalu. W trakcie rozmowy z Komisją wyjaśnił, iż lokal jest zbyt mały i trudno jest pogodzić jednoczesne funkcjonowanie ośrodka i świetlicy. Mieszkańcy wsi korzystający ze świetlicy muszą każdorazowo rozkładać i składać sprzęt świetlicowy tak, aby nie zakłócać pracy przedszkola, co rodzi sytuację konfliktową. Sołtys dodał, że we wsi są lokale, które można zaadoptować na ośrodek przedszkolny, lecz nie są one własnością Gminy i wymagają gruntownego remontu, na którego pokrycie sołectwo nie posiada środków finansowych. Ponadto w ww. piśmie Pan Kowalczyk zasugerował, iż dzieci mieszkające w Komierowie mogą uczęszczać do przedszkola w Przepałkowie. Sołtys otrzymał taką propozycję od Pani Dyrektor szkoły w Przepałkowie.
    Pan Grochowski zapytał Pana Sołtysa na podstawie czyjej opinii wystosował omawiane pismo? Pan Kowalczyk poinformował, iż na podstawie zebrania wiejskiego, które miało miejsce w lutym 2010 r. (nastąpiło odczytanie fragmentu protokołu z zebrania wiejskiego, pod którym podpisało się 16 mieszkańców). Sołtys przyznał, iż nie zorganizował spotkania z mieszkańcami sołectwa dotyczącego dalszego funkcjonowania przedszkola, na którym mógłby zasięgnąć opinii osób najbardziej zainteresowanych, czyli rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
    Następnie Sołtys poinformował, że 12 września 2011 r. odbędzie się zebranie mieszkańców wsi. Zapewnił, że zostanie na nim poruszona sprawa ośrodka przedszkolnego.
     Pan Sołtys wspomniał o złym stanie technicznym pomieszczeń, stwierdził że lokal jest nieprzystosowany do funkcjonowania ośrodka przedszkolnego. Pan Grochowski przedstawił decyzję Sanepidu z 22 czerwca 2010 r., z której wynikały następujące nieprawidłowości: przeterminowane materiały opatrunkowe, zniszczona lamperia i zabrudzone ściany w salach zajęć, złuszczona farba koło umywalki i zniszczony gumolit w sanitariacie, zerwane częściowo laminaty w 2 stolikach, zniszczone siedziska 2 krzeseł, nieczynna wentylacja w pomieszczeniu kuchennym, brak zabezpieczenia szlaku komunikacyjnego przed budynkiem. Wszystkie te nieprawidłowości zostały usunięte. Ponadto Pan Grochowski zaznaczył, iż są to uchybienia, które zarówno mają wpływ na funkcjonowanie świetlicy jak i ośrodka przedszkolnego.
    Podczas składanych dalszych wyjaśnień Pan Sołtys przyznał, iż w pomieszczeniach świetlicy planuje się utworzenie szatni dla piłkarzy z LZS. Piłkarze uzyskali akces do B - klasy i wymogiem jest, aby posiadali szatnie. Jest to sytuacja tymczasowa, ponieważ w najbliższym czasie na boisku w Komierowie zostanie zamontowany pawilon sanitarno – socjalny. Sołtys zapewnił, iż utworzenie szatni nie będzie kolidowało z działalnością świetlicy i ośrodka przedszkolnego.
      Pan Grochowski poinformował, iż na spotkaniu podsumowującym roczną pracę ośrodka przedszkolnego została poruszona kwestia zakupu płytek do łazienki w świetlicy. Płytki zostały zakupione przez rodziców dzieci uczęszczających do ośrodka przedszkolnego oraz z środków sołeckich. Pan Sołtys potwierdził, iż rodzice częściowo sfinalizowali zakup armatury oraz zakupili wykładzinę na potrzeby ośrodka przedszkolnego. Płytki obecnie są składowane w piwnicy Państwa Socha (przedszkolanki). Nie zostały do tej pory zamontowane, ponieważ nie ma środków na ten cel (nie zostały one zaplanowane w budżecie sołectwa na 2011 r.).
     Członkowie Komisji chcieli zapoznać się z wydatkami sołectwa w odniesieniu do budżetu z 2010 i 2011 roku. Jednakże nie było to możliwe, ponieważ Pan sołtys posiadał nieuporządkowaną dokumentację finansową (min. nie posiadał planu budżetowego, do którego komisja chciała się ustosunkować).
    Następnie Komisja na podstawie dokumentacji finansowej udostępnionej przez pracownika Ref GKiR zapoznała się z wydatkami sołectwa poniesionymi w 2011 r. Pan Grochowski zauważył, iż znaczna części środków wydatkowana jest na działalność związaną z funkcjonowaniem LZS na terenie sołectwa. Pan Sołtys zapewnił, iż wydatki te zostały ujęte w budżecie i zatwierdzone przez zebranie wiejskie.
     Ponadto Pan Robert Grochowski poruszył sprawę przekroczenia funduszu sołeckiego w ubiegłym roku o kwotę 2 300,00 zł. Pan Kowalczyk wyjaśnił, iż zakupił grzejnik elektryczny do świetlicy, którego użytkowanie spowodowało zwiększenie rachunków za energię elektryczną, co wpłynęło przekroczenie środków.
      Komisja podjęła decyzję, iż dokona kontroli wydatków sołectwa w późniejszym terminie po uprzednim uporządkowaniu przez Pana Sołtysa dokumentacji finansowej.
 
     Członkowie komisji postanowili sprawdzić czy płytki ceramiczne są faktycznie składowane w piwnicy Państwa Socha. Po dokonaniu wizji lokalnej Komisja stwierdziła, iż w prywatnym pomieszczeniu piwnicznym Państwa Socha znajduje się 24,3 m2 płytek ceramicznych.
 
     W związku z powyższą sytuacją Komisja podjęła decyzję o konieczności przeprowadzenia rozmowy z Dyrektor CKiS Panią Julitą Maciaszek i w tym celu wróciła do Urzędu Miejskiego, kontynuując swoje posiedzenie.
      Przewodniczący G. Dudek poprosił Panią Julitę Maciaszek o przedstawienie swojej opinii na temat dalszego funkcjonowania Alternatywnego Ośrodka Przedszkolnego w Komierowie. 
      Pani Julita Maciaszek wytłumaczyła, iż ośrodki przedszkolne w Komierowie, Sępólnie Kraj. i Skarpie funkcjonowały w ramach realizowanego projektu, na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz. Warunkiem końcowym realizowanego projektu jest kontynuowanie działalności ośrodków w Sępólnie Kraj. i Skarpie. Jednak zaznaczyła, iż posiada zapewnione środki finansowe w budżecie CKiS na kontynuowanie działalności ośrodka przedszkolnego w Komierowie. Należy tylko zatrudnić przedszkolankę. Pani Socha, dotychczasowa przedszkolanka w połowie semestru wraca z urlopu macierzyńskiego. Należy tylko zdecydować czy otworzyć ośrodek po jej powrocie do pracy, czy zatrudnić nową przedszkolankę, mając oczywiście na uwadze dobro dzieci. Zapewniła, iż są chętne osoby na to stanowisko pracy. 
     Ponadto Pani Dyrektor odniosła się do omawianej wcześniej korespondencji. Pani Maciaszek 17 lipca 2011 r. wystosowała pisma do sołtysów wsi, w których działają ośrodki przedszkolne z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego ich funkcjonowania. W wystosowanym piśmie zasugerowała zasięgnięcie opinii mieszkańców poszczególnych wsi. 
      Po otrzymaniu odpowiedzi od Pana Kowalczyka Pani Dyrektor poinformowała o jego treści Pana Burmistrza i Radnych. Ponadto udała się na spotkanie podsumowujące roczną działalność ośrodka przedszkolnego w Komierowie. Potwierdziła, że zebrani rodzice zadeklarowali chęć uczęszczania ich dzieci do przedszkola (łącznie 10 deklaracji). Pani Dyrektor dodała, iż w przeciągu ubiegłego roku szkolnego na zajęcia uczęszczało 12-14 dzieci. 
      Pani Maciaszek poinformowała Członków Komisji, iż zawiadomiła zainteresowanych rodziców o planowanym w dniu 12 września 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Komierowie zebraniu, na którym zapadną decyzje w sprawie dalszego funkcjonowania ośrodka przedszkolnego.
     Na tym zakończono omawianie problemu dalszego funkcjonowania Alternatywnego Ośrodka Przedszkolnego w Komierowie.
 
    Komisja rozważyła możliwość konsultacji z Radcą Prawnym tut. Urzędu zakresu uprawnień Komisji Rewizyjnej i obowiązku realizowania wystosowanych na jej posiedzeniach wniosków.
 
    Następnie Komisja zapoznała się z protokołem z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Komisji wnieśli swoje uwagi i postanowili przyjąć protokół po naniesieniu ustalonych poprawek.
 
Na zakończenie posiedzenia Komisja wypracowała następujące wnioski:
1. Utrzymać działalność ośrodka przedszkolnego funkcjonującego w Świetlicy Wiejskiej w Komierowie;
2. Wyegzekwować od Sołtysa wsi Komierowo uporządkowanie dokumentacji finansowej sołectwa (wyznaczyć nadzór nad dokumentacją pracownika tut. urzędu);
3. Zapewnić w budżecie sołectwa Komierowo na rok 2012 usługę związaną z wykonaniem remontu łazienki w Świetlicy Wiejskiej w Komierowie (materiały na remont zostały zakupione w 2010 r.).
 
      Posiedzenie Komisji dobiegło końca. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie.
 
 
 
                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                              Grzegorz Dudek
 
 
Protokołowała:
Katarzyna Włodarczak
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Włodarczak (5 września 2011)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (21 października 2011, 07:58:13)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Włodarczak (21 października 2011, 08:03:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1098