Protokół Nr 2/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w dniu 11 stycznia 2010r.


Protokół Nr 2/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 11 stycznia 2011r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
 
 
         Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Dudek, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:
 
1.     Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku.
2.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.     Kontrola Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu.
4.     Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
5.     Informacja o realizacji zadań wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
6.     Wolne wnioski i zakończenie.
 
W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.  
 
 
Ad.2. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokół ze swojego poprzedniego posiedzenia w dniu 9 grudnia 2010r.
 
 
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w zakresie:
1)     Spraw związanych z kalendarzem imprez sportowych (całokształt dokumentacji tj. – kontrola poniesionych kosztów związanych z organizacją imprez sportowych tj. przyznawaniem nagród, ewentualnym zakupem wyposażenia, delegacjami, wynagrodzeniem, wyżywieniem, ilością uczestników itp.)       
2)     Zapoznania się z zakresem obowiązków pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie w/w imprez).
 
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad.4. Komisja opracowała i następnie zatwierdziła roczne sprawozdanie z działalności za 2010r. (na podstawie informacji sporządzonej przez Przewodniczącą Komisji uprzedniej kadencji oraz dokumentacji z jednego posiedzenia obecnej kadencji).  
 
 
Ad.5. Komisja udała się do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej celem pozyskania informacji w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Omówienia całokształtu zadań i procesu ich realizacji dokonały: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Izabela Frohlke – Zalewska i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Sylwia Witkowska.
(strategia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).     
Po wyjaśnieniu wątpliwości Komisja nie wniosła zastrzeżeń, co realizacji strategii za 2010r.
 
         Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zakończył posiedzenie.
 
 
                                                                               
                                                                               Przewodniczący Komisji
                                                                                      Grzegorz Dudek
 
 
 
protokołował:
Tomasz Dix     

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (11 stycznia 2011)
Opublikował: Anna Sobieszczyk (22 lutego 2011, 14:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089