Obwieszczenie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego - Budowa zakładu konstrukcji stalowych METALBARK – oddział w Sikorzu, na działce o nr ewid. 9/14, położonej w obrębie geodezyjnym Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie


Irg. 7624/2/10                                                                    Sępólno Kraj. 2010-12-10OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


             Zgodnie z art. 33  ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227.) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 10  grudnia2010r.  w ślad za decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego po ponownym rozpatrzeniu  wnioseku Pana Zbigniewa Barłóga zam. przy ul. Jagodowej, Nowa Wieś Wielka w imieniu którego występuje Pan Remigiusz Napierała z Poznania przy  ul. Przemysłowa 37/10
 
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:  budowa zakładu konstrukcji stalowych METALBARK – oddział w Sikorzu, na działce o nr ewid. 9/14, położonej w obrębie geodezyjnym Sikorz, gmina Sępólno Krajeńskie

            Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
            Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel.(052) 389 42 40, pokój nr 7b.

Zastępca Burmistrza
          Marek Zieńko


Karta informacyjna (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Bożena Mikicka (10 grudnia 2010)
Opublikował: Milena Kujawa (10 grudnia 2010, 12:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 937