UCHWAŁA NR XVI/...../2016 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

UCHWAŁA NR XVI/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2016 r.
 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Załącznik
do uchwały nr XVI/...../2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 z dnia 27 stycznia 2016 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

1.    WSTĘP

Gmina Sępólno Krajeńskie uznając potrzebę otoczenia szczególną opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży, osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu przyjmuje Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej dziedzinie życia. Z tego właśnie powodu społeczeństwo dba o zapewnienie utalentowanym dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do rozwijania i kształtowania uzdolnień. Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy oraz umiejętności. Edukacja jest wymogiem rozwoju społecznego, pomaga przezwyciężyć bezrobocie oraz przyczynia się do wzrostu aktywności obywateli. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu pozwoli wspierać edukację młodych mieszkańców naszej gminy, wykazujących uzdolnienia naukowe, artystyczne i sportowe. Biorąc pod uwagę i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym pragniemy również motywować ich do rozwoju i do wzrostu aspiracji m.in. poprzez przyznawanie stypendiów oraz nagród. Grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty promowanie uczniów zdolnych możliwe jest poprzez przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

2.    CELE PROGRAMU

a.    Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
b.    Motywowanie uczniów do podejmowania działań mających na celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów i pogłębianiem wiedzy.
c.    Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej lokalnych szkół.
d.    Motywowanie rodziców do wspierania edukacji uzdolnionych dzieci.
e.    Zwiększanie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych oraz zawodów sportowych.
f.    Promocja Gminy Sępólno Krajeńskie, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

3.    SPOSÓB DZIAŁANIA

Jako formę realizacji Programu ustanawia się nagrodę pieniężną o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Gminy Sępólno Krajeńskie”.
     
4.    ADRESACI PROGRAMU

a.    Program swoim zasięgiem obejmuje uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Sępólno Krajeńskie.
b.    Program skierowany jest do uczniów klas IV, V i VI Szkół Podstawowych oraz klas I, II i III Gimnazjów.

5.    FINANSOWANIE PROGRAMU

Realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży odbywać się będzie w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie. Wysokość przyznanego stypendium ustalana będzie corocznie, w zależności od zaplanowanych na ten cel środków finansowych w budżecie gminy.

6.    SPODZIEWANE EFEKTY

a.    Wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.
b.    Tworzenie warunków każdemu uczniowi do rozwoju pasji i zainteresowań.
c.    Wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, olimpiad.
d.    Promocja uczniów zdolnych.
e.    Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
f.    Promocja Gminy Sępólno Krajeńskie w powiecie, województwie i kraju.
g.    Wzrost motywacji uczniów oraz nauczycieli.
h.    Rozwój kreatywności i umiejętności nauczycieli oraz wzbogacanie metod pracy, uaktualnianie wiedzy na temat procesów poznawczych, w tym sposobów efektywnego uczenia i nauczania.
i.    Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.

Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/…./2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 stycznia 2016 r.


Ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych. Na tej podstawie wnioskuje się o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Gmina Sępólno Krajeńskie przez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów pomoże im w uzyskaniu wiedzy i umiejętności w procesie rozwoju edukacyjnego. Zakłada się, że wyróżniający się wysoką średnią ocen uczniowie szkół, laureaci olimpiad i konkursów edukacyjnych, artystycznych i sportowych będą w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności promując przez to Gminę Sępólno Krajeńskie poza jej granicami. Zakłada się również, że realizacja Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyniesie efekty, przede wszystkim dla samych uczniów, dla szkół oraz całej gminy: spowoduje wzrost motywacji uczniów oraz rozwój ich kreatywności i umiejętności. Przyjęcie przedmiotowego Programu jest także niezbędne dla możliwości ustanowienia stypendiów Gminy Sępólno Krajeńskie, jako jednej z form jego realizacji. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (21 stycznia 2016)
Opublikował: Administrator (21 stycznia 2016, 09:52:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591