Projekt uchwały w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej w Wiśniewie


Projekt
 
UCHWAŁA Nr XVI/       /2016
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2016r.
 
w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej w Wiśniewie
 
                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Wiśniewie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 258/4 o pow. 151 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/00025829/9. Nieruchomość przeznaczona jest na poszerzenie drogi Wiśniewa – Wiśniewka.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/      /2016
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 stycznia 2016r.
 
 
Z wnioskiem o przejęcie przez Gminę działki nr 258/4 położonej w Wiśniewie wystąpił jej właściciel. Działka ta wchodzi w skład nieruchomości stanowiącej poszerzenie drogi gminnej Wiśniewa – Wiśniewka. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: E. Mizdalska (21 stycznia 2016)
Opublikował: Bartosz Łangowski (21 stycznia 2016, 08:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238