UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XIV/.../2015 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) w związku z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.1)) uchwala się, co następuje:
  § 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Sępólno Krajeńskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Jagodziński

metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (20 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2015, 12:35:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302