Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

UCHWAŁA Nr  XIV /     /15
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XXXIV/252/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (Dz.Urz. z 2015 r. poz.2095), § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się zryczałtowaną opłatę miesięczną za świadczenia udzielone przez żłobek w wysokości 120 zł. i klub dziecięcy w wysokości 78 zł., których zakres obejmuje:
         1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
         2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
         3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
              2. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Sępólno Krajeńskie w wymiarze wydłużonym (powyżej dziesiątej godziny) na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, której sąd przyznał opiekę nad dzieckiem w wysokości 0,50 zł. za każdą rozpoczętą godzinę wydłużonego pobytu dziecka w żłobku, za świadczenia, których zakres określony został w ust. 1 pkt. 1, 2, 3.
             3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie w żłobku, w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sępólno Krajeńskie, obejmującą koszty produktów do sporządzania posiłków, w wysokości 6,50 zł.”
                                                                                                                                            
     §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie.
Opłaty, o których mowa w uchwale, wnoszone są przez rodziców, opiekuna prawnego dziecka, lub innej osoby, której sąd przyznał opiekę nad dzieckiem z tytułu korzystania ze żłobka, klubu dziecięcego na rzecz Gminy.  
Propozycja zmiany wysokości opłaty za pobyt wynika m.in. z kosztów funkcjonowania żłobków samorządowych. Sytuacja ta dotyczy również klubu dziecięcego prowadzonego przez gminę.
Biorąc pod uwagę powyższe, gmina Sępólno Krajeńskie postanowiła wprowadzić zmiany w zapisie uchwały nr XXXIII/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
Niniejszy projekt uchwały został zaopiniowany przez Komisje Budżetu i Handlu oraz Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
Z uwagi na powyższe zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
metryczka


Wytworzył: Marcin Jarski (13 listopada 2015)
Opublikował: Administrator (13 listopada 2015, 10:23:35)

Ostatnia zmiana: Administrator (13 listopada 2015, 10:39:12)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 775