Projekt uchwały Nr XIII/.../ 2015 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 października 2015 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr XIII/      /2015                    
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Sępólno Krajeńskie deklaruje przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pn. „Nasza Krajna i Pałuki”, jako członek zwyczajny stowarzyszenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/     /2015                    
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 r.


Przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pn. „Nasza Krajna i Pałuki” umożliwi Gminie Sępólno Krajeńskie pozyskanie środków na cele związane z podniesieniem świadomości dotyczącej ochrony środowiska obszaru LGR, jako warunku rozwoju rybactwa, turystyki i utrzymania jakości życia mieszkańców poprzez edukację ekologiczną społeczności i instytucji mających wpływ na stan środowiska, promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska oraz poprawie jego stanu.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (21 października 2015)
Opublikował: Beata Kozłowska (21 października 2015, 15:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 287