Projekt Uchwały Nr XIII/…/2015 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Projekt

UCHWAŁA Nr XIII/.... /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 r.


w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. poz. 1118 z późn.  zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/     /2015                   
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2015 r.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.
Program współpracy dotyczy różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania zadań. Zostały w nim określone roczne zamierzenia, priorytety działania oraz wyznaczone także cele, jakie stawiają sobie organizacje pozarządowe i samorząd Gminy Sępólno Krajeńskie w realizowanych przez siebie zadaniach. Uwzględnia on również system oceny i monitorowania realizowanych usług zarówno przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym
z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.
Jej podstawowymi zadaniami są poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego uczestnictwa w życiu Gminy.
Projekt uchwały jest wynikiem trwających doświadczeń w tworzeniu
i realizacji programów współpracy w Gminie. Projekt programu na 2016 rok został przygotowany, na bazie obowiązującej  „Sępoleńskiej Karty Współpracy” - Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego.  
Program współpracy jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu z trzecim sektorem i co roku uchwalanym przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim. Przyjęcie programu jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także przejawem kształtowania prawdziwie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego w terminie        od 14 sierpnia 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. oraz uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Załącznik do uchwały (109kB) word

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (1 października 2015)
Opublikował: Administrator (1 października 2015, 13:40:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313