Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.

Projekt


UCHWAŁA Nr XII/…/2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławników    

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i  art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U. z  2015 r. poz. 133, z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję  2016 – 2019, w następującym składzie:
1)  ……………………. ;
2)  ……………………. .
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do przekazania listy wybranych ławników Prezesowi Sądu Rejonowego w Tucholi, najpóźniej do końca miesiąca października br.        
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie.     

  

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/…/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 września 2015 r.  

 

             Z końcem 2015 r. upływa obecna kadencja ławników sądów powszechnych. Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm). rady gmin dokonują wyboru ławników na nową kadencję, wg zasad uregulowanych w tej ustawie.
Niniejsza uchwała stanowi realizację obowiązku wynikającego z w/w ustawy przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim, która dokonała wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję lat 2016 – 2019.               

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (24 września 2015)
Opublikował: Administrator (24 września 2015, 21:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382