Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

PROJEKT

UCHWAŁA NR XII/    /2015
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr IX/69/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2076),  §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie zwane dalej „konsultacjami” w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy inicjują:

  1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego;
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
  3. Sołtys Sołectwa w Gminie Sępólno Krajeńskie;
  4. Przewodniczący Zarządu Osiedla w Sępólnie Krajeńskim;
  5. Inne podmioty wskazane w przepisach prawa.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu z rozszerzenia katalogu podmiotów inicjujących konsultacje z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie.
Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (24 września 2015)
Opublikował: Administrator (24 września 2015, 21:36:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319