Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj.

ProjektUCHWAŁA  Nr   XII/      /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 września 2015  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :


    § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 419/1 o pow. 5 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019060/5.

    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

   § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XII/       /15
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  30 września 2015 r.


         Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale działki, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnej, wystąpił właściciel działki przyległej. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 1 i uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.
metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (23 września 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (23 września 2015, 10:26:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288