Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu w Dziechowie

Projekt

UCHWAŁA  Nr  VIII/    /2015
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 maja 2015 r.


w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu położonego w Dziechowie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust.  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.   poz. 518 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 10 lat przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy części nieruchomości o pow. 400m²  położonej w Dziechowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 193/7, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00022910/3.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do uchwały Nr   VIII/      /15
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 maja 2015r.


 Z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat  wystąpił Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Na gruncie ma powstać stanica wędkarska nad jeziorem Sępoleńskim dla Statutowych celów Polskiego Związku Wędkarskiego,  w tym terenowego Koła PZW nr 121 w Sępólnie Krajeńskim.
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 maja 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 maja 2015, 10:09:30)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Mizdalska (19 maja 2015, 15:54:47)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu projekty uchwał i materiały na sesję

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 532