Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ..

Projekt

 

UCHWAŁA Nr VI/      /2015
RADY  MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
           z dnia 25 marca 2015 r.


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15   z dnia  8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:


§1.Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Sępólno Krajeńskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr VI/      /2015
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim
   z dnia 25 marca 2015 r.


Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1.01.2012 r.
Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na gminie o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych i zobligowała radę miejską do corocznego przyjmowania w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt i  zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim.
          Uchwała uzyskała pozytywną  opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
JZ
                 Załącznik do  uchwały nr VI/    /2015
         Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
         z dnia 25 marca  2015r.


Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w 2015 roku


                                                                          Rozdział 1
Cele programu i ogólne założenia
§ 1
Program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, zwany dalej „Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy.
§ 2
1.Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013.856 z pózn. zm.), w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

§ 3
1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie schronienia i opieki zwierzętom bezdomnym;
2) odławianie zwierząt bezdomnych;
    3) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;
    4)zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym niniejszym programem na
    wypadek następstw zdarzeń drogowych;
    5) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmianie.

2. Koszty realizacji zadań wskazanych w ust. 1 ponosi Gmina Sępólno Kraj.
                                                                            §4
1.Na realizację  zadań  wskazanych  w § 3  Gmina Sępólno Kraj. przeznacza  z budżetu  środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy), z czego na realizację umów zawartych w ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami (odławianie, transport zwierząt itp.) zaplanowano kwotę 5.880,00 zł, natomiast na opiekę zwierząt w schronisku i tymczasowym miejscu pobytu oraz dokarmianie kotów – kwotę 44.120,00 zł.

Rozdział 2
Zapewnienie schronienia bezdomnym zwierzętom, ich odławianie i adopcja
§ 5
Zapewnienie schronienia i opieki w tym weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym realizuje się poprzez umieszczanie:
 1) zwierząt domowych docelowo w schronisku dla zwierząt, tj. schronisku prowadzonym przez
Fundację na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Radość Psiaka”, znajdującym się w miejscowości Rusiec, zwanym dalej „Schroniskiem”;
 2) zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym Pana Grzegorza Dolnego zamieszkałego we Włościbórku nr 16 w Gminie Sępólno Kraj.

                                                                                                                               §  6
1.W ramach wykonywania zadań, o których mowa w rozdziale 1, § 3 ust. 1-3  niniejszego programu  z Gminą, poza wskazanym Schroniskiem, współpracuje:
      1) Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.;
      2) organizacja społeczna działająca na terenie Gminy Sępólno Kraj., Fundacja Schronisko w Sępólnie Krajeńskim „Psie Nadzieje”, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
    § 7
1.Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie zajmuje się Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj., po otrzymaniu dyspozycji od Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub Policji.

    § 8
1.Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych odbywa się poprzez  prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronie internetowej gminy: www.bezpana.strefa.pl oraz poprzez działania prowadzone przez Schronisko, a także organizację społeczną działającą na terenie Gminy Sępólno Kraj., której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

2.Adopcja zwierzęcia może odbyć się jedynie po przeprowadzeniu zabiegu sterylizacji lub kastracji,   chyba   że   istnieją  szczególne przeciwwskazania, a zwłaszcza:
1) nie pozwala na to stan zdrowia zwierzęcia;
2) zwierzę jest oznakowane w sposób wskazujący na to, że pochodzi z zarejestrowanej hodowli i właściciel nie zrzekł się prawa własności.

3.Przed dokonaniem zabiegu sterylizacji czy kastracji należy zachować 14-dniowy okres kwarantanny, w  czasie której może zostać ustalony właściciel zwierzęcia.

4.Przekazanie zwierzęcia do adopcji odbywa się nieodpłatnie.
Rozdział 3
Opieka nad wolno żyjącymi kotami

§ 9
1.Wolno żyjące na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie  koty podlegają opiece Gminy Sępólno Kraj.
§ 10
     
1.Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej „opiekunem kotów” może    
   zarejestrować się w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj., w Referacie Gospodarki Komunalnej
   i Rolnictwa, przy czym dokarmianie wolno żyjących kotów przez Opiekuna kotów jest      
  działalnością społeczną, realizowaną nieodpłatnie.

2.Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo do zwrotu kosztów zakupu karmy dla kotów.

3.Rozliczenie zakupu karmy przez zarejestrowanego opiekuna kotów nastąpi po przedstawieniu  
   faktury wystawionej na Gminę Sępólno Kraj. na podstawie zawartej z Opiekunem kotów umowy.

§ 11
4.Koty wolno żyjące z terenu Gminy Sępólno Kraj. poddawane będą niezbędnemu leczeniu na podstawie zgłoszeń Opiekuna kotów. Leczenie przeprowadzane będzie w gabinecie weterynaryjnym wskazanym przez Gminę, pod warunkiem dostarczenia zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego i odebrania go po przeprowadzonym leczeniu przez Opiekuna kotów.
Rozdział 4
Opieka weterynaryjna
§ 12
1.Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2.Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych prowadzone są na podstawie umowy zawartej ze Schroniskiem oraz w Gabinecie Weterynaryjnym „Cztery Łapy”, Beata Jakubczyk – Janczewska, ul. Średnia 10, Sępólno Kraj.

3.Obligatoryjną kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych oraz usypianie ślepych miotów zapewnia Schronisko.

4.Przed dokonaniem zabiegu sterylizacji czy kastracji należy zachować 14-dniowy okres kwarantanny, w  czasie której może zostać ustalony właściciel zwierzęcia.

5.Usypianie ślepych miotów musi być przeprowadzane z poszanowaniem praw zwierząt w sposób wykluczający ich cierpienie.

§ 13

1.Gmina finansuje opiekę weterynaryjną  w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt objętych programem.

2.Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona będzie  w Gabinecie Weterynaryjnym „Cztery Łapy”, Beata Jakubczyk w Sępólnie Kraj.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (17 marca 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 marca 2015, 13:08:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511