Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie, aktualizacja na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021"


                                                                                                             projekt 

Uchwała Nr L/……./14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  30 października 2014r.


w sprawie  uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie, aktualizacja na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz 1232 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz po odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy, uchwala się co następuje:

 § 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie, aktualizacja na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr L/……./14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 października 2014 roku

  Program sporządzono zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.),
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2013r. poz 1232 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim oraz po odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy.

Ponadto Program Ochrony Środowiska Gminy Sępólno Krajeńskie, aktualizacja na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 uzyskał pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego.

J.J.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (29 października 2014, 10:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608