projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2020


-projekt-
 
UCHWAŁA Nr XLVIII/…./14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju  Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1]), uchwala się, co następuje:
            §1. W uchwale  nr XLVI/360/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia na rzecz rozwoju  Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego na lata 2014-2020, załącznik do uchwały otrzymuje  brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
 
W związku ze zmianą zapisów §4 i §5 projektu Porozumienia, otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, podejmuje się  niniejszą uchwałę celem ujednolicenia zapisów uchwał podjętych przez samorządy terytorialne Powiatu Sępoleńskiego.
 Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Budżetu i Handlu oraz Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
 
 
 


[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r . poz. 379
Załącznik do uchwały  Nr XLVIII/…./14         
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia  2014 r.
 

POROZUMIENIE
na rzecz rozwoju „Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego”.
 
zawarte w dniu ……………….. 2014 r.
 
 
pomiędzy następującymi Stronami:
 
1. Powiat Sępoleński, reprezentowany przez Starostę Sępoleńskiego;
2. Gmina Sępólno Krajeńskie, reprezentowana przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego;
3. Gmina Kamień Krajeński, reprezentowana przez Burmistrza Kamienia Krajeńskiego;
4. Gmina Więcbork, reprezentowana przez Burmistrza Więcborka;
5. Gmina Sośno, reprezentowana przez Wójta Sośna.
 
 z których każda zwana jest „Stroną Porozumienia”, łącznie zwanych „Stronami Porozumienia”
 
 
Preambuła
 
Strony Porozumienia:
- kierując się zrównoważonym rozwojem Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego oraz poprawą standardów życia jego mieszkańców,
- realizując zadania i cele związane z zacieśnianiem współpracy Stron Porozumienia oraz zwiększeniem zaangażowania powiatów w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE,
- dążąc do efektywnego wykorzystania środków unijnych przez obszary powiatowe
w ramach realizacji polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego ze środków zewnętrznych,
 
uzgadniają jak poniżej:
 
 
Definicje
§ 1
 
Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o:
1)      Obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego – należy przez to rozumieć obszar współpracy Starostwa Powiatowego oraz jednostek samorządu terytorialnego będących sygnatariuszami porozumienia;
2)      Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego  - należy przez to rozumieć dokument strategiczny będący analizą potrzeb, barier oraz potencjałów Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego,  zwany dalej „Strategią”;
3)      RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
4)      IZ RPO – Instytucja Zarządzająca RPO;
5)      Komitecie Monitorującym RPO - niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej RPO, które czuwa nad efektywnością oraz jakością zarządzania i wdrażania RPO;
 
 
Cel porozumienia
§ 2
 
1.      Celem Porozumienia jest ustalenie zgodnych zasad współpracy Stron Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.
2.      Strony Porozumienia deklarują wolę współpracy w szczególności w zakresie:
1)      promowania partnerskiego modelu współpracy;
2)      wzmocnienia powiązań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;
3)      wspólnego diagnozowania problemów i barier rozwojowych dla całego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;
4)      aktywnego współdziałania w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
3.      Strony Porozumienia zobowiązują się do realizacji założeń Strategii województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.
 
 
Postanowienia ogólne
  § 3
 
1.      Porozumienie swoim działaniem obejmuje Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, w skład którego wchodzą Strony Porozumienia.
2.      Inicjatorem działań w zakresie utworzenia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego jest Starosta Sępoleński oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3.      Strony Porozumienia wyrażają wolę współpracy w zakresie koordynowania działań Stron Porozumienia w zakresie realizacji zadań Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4.      Obszar działania, o którym mowa w ust.1,  może ulec zmianie, jeżeli wszystkie Strony Porozumienia wyrażą na to zgodę i nie będzie to sprzeczne z innymi dokumentami związanymi z RPO.
5.      Porozumienie zostaje zawarte na czas wdrażania i rozliczania zadań Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, zgodnie z założeniami polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.
 
 
  Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
§ 4
 
1.      Tworzy się Komitet Sterujący, zwany dalej „KS”.
2.      W skład KS wchodzą po jednym upoważnionym przedstawicielu Stron Porozumienia oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3.      Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Starosta Powiatu Sępoleńskiego. 
4.      Kadencja Komitetu Sterującego oraz Przewodniczącego Komitetu jest równa okresowi na jaki zawarto niniejsze porozumienie.
5.      Do zadań KS należy:
1)        zatwierdzanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego i jej aktualizacji,
2)        przedkładanie Strategii do zaopiniowania IZ RPO oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3)        zatwierdzanie listy projektów stanowiących integralną część Strategii i jej aktualizacji;
4)        zatwierdzenie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, a następnie przekazywanie tego dokumentu do oceny i zatwierdzenia IZ RPO;
5)        wybór członków Zarządu Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;
6)        zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
7)        zatwierdzanie innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO.
6.      Uchwały KS podejmowane są większością zwykłą oddanych i ważnych głosów, przy udziale min. 4 członków. Ilość głosów „wstrzymujących się” nie wpływa na wynik głosowania.
7.      Każdy członek w głosowaniu ma jeden głos, z wyjątkiem przedstawiciela Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o którym mowa w ust. 2, który pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.
8.      W przypadkach zagrażających realizacji zadań Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, w zakresie o którym mowa w ust. 5, kwestie sporne rozstrzyga Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Zarząd Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego
  § 5
 
1.      Tworzy się Zarząd Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego zwany dalej „Zarządem.
2.      Członkowie Zarządu wybierani są przez KS spośród członków KS.
3.      W skład Zarządu wchodzi:
1)      Przewodniczący Zarządu – Starosta Sępoleński;
2)      Dwóch członków,
4.      Decyzje w Zarządzie zapadać będą w drodze konsensusu. W przypadku nieosiągnięcia konsensusu decyzje będą zapadać zwykłą większością głosów w obecności pełnego umówionego składu Zarządu. Ilość głosów „wstrzymujących się”  nie wpływa na wynik głosowania.
5.      Do zadań Zarządu należy:
1)      przygotowanie na podstawie zasad wyboru projektów, wskazanych w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego, propozycji szczegółowych kryteriów wyboru projektów i uzgodnienie ich
w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z IZ RPO;
2)      wybór projektów, w tym opracowanie listy rankingowej projektów, jej aktualizacja, przedkładanie do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3)      przygotowanie rocznego raportu monitoringowego nt. wdrażania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego;
4)      przygotowanie porządku obrad oraz projektów uchwał na posiedzenie KS;
5)      nadzór nad realizacją uchwał KS;
6)      reprezentowanie Stron Porozumienia w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi
w sprawach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem Strategii.
6.      Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin, zatwierdzany przez  KS.
Postanowienia końcowe
  § 6
 
1.      Strony Porozumienia stwierdzają, iż wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2.      Zmiany treści Porozumienia wymagają zgody Stron Porozumienia.
3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).
4.      Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5.      Niniejsze porozumienia zostało sporządzone w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Porozumienia oraz 1 egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.      Postanowienia  niniejszego porozumienia wchodzą w życie z dniem podpisania.
 


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 sierpnia 2014)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 sierpnia 2014, 12:47:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624