Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

UCHWAŁA NR XLVIII /      /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg
o

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLIII/334/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu pn.: „Pracujemy na naszą przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Planowany wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie zostanie wniesiony w wysokości 15 % wartości projektu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie  do uchwały Nr XLVIII /      /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Podjęcie uchwały zmieniającej jest konieczne dla podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFS projektu, pn.: ,,Pracujemy na naszą przyszłość”. Projekt będzie realizowany w gimnazjach naszej Gminy, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik do umowy o jego dofinansowanie. Jego realizacje zaplanowano w r. szk. 2014/15.

W okresie od 27 marca 2014, t.j. dnia podjęcia uchwały upoważniającej Burmistrza Sępólna Krajeńskiego do przystąpienia do realizacji projektu, do chwili obecnej, w wyniku naniesienia licznych zmian i aktualizacji w projekcie, wymaganych przez Wydział Wdrażania EFS Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, doszło do zmiany wysokości kwoty wymaganego wkładu własnego Gminy Sępólno Krajeńskie. Wkład ten powinien wynosić dokładnie 15 % wartości całego projektu. Obecnie na wkład własny niepieniężny Gminy Sępólno Krajeńskie składają się środki związane z wynajmem sal lekcyjnych i biura projektu oraz niewielki wkład pieniężny.
W uchwale zmieniającej proponuje się zastąpienie zapisu liczbowego o kwocie wkładu własnego, zapisem określającym wkład własny na poziomie 15 % wartości projektu.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na posiedzeniu w dniu 1 sierpnia 2014 r.
M.T.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Tymecki (20 sierpnia 2014)
Opublikował: Administrator (20 sierpnia 2014, 10:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532