Projekt uchwały - sprzedaż nieruchomości położonej w Sepólnie Kraj.

Projekt

 

 

UCHWAŁA  Nr   XLVIII/      /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  28 sierpnia 2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz  art. 13  ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim na Osiedlu Leśnym, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 164/17 o pow. 43 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 13370.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                                             Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLVIII/      /14
                                               Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
                                                                   z dnia  28 sierpnia  2014 r.


            Z wnioskiem o sprzedaż  wymienionej w uchwale nieruchomości na uzupełnienie nieruchomości własnej, celem poprawienia warunków zagospodarowania wystąpił właściciel działki przyległej. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 sierpnia 2014, 12:21:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 632