Projekt - uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Włościborzu

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca  2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we Włościborzu


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, niezabudowanych nieruchomości położonych we Włościborzu, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako:
1) działka nr 324/2 o pow. 474 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00020779/8;
2)  działka nr 282 o pow. 2700 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019800/5;
3)  działka nr  283 o pow. 900 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019800/5.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLVI/      /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  30 czerwca 2014 r.


      Z wnioskiem o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnych  wystąpił właściciel gruntów przyległych do działek 324/2, 282 i 283.
W związku z nabyciem od ANR w Bydgoszczy działek 386/6 i 321/1, zmieniono granice dotychczasowych dróg gruntowych.  Z drogi oznaczonej nr 324, która bezpośrednio przylegała do nieruchomości 309/1, stanowiąc utrudnienie w swobodnym jej użytkowaniu, wydzielono działkę 324/2, którą przeznacza się do sprzedaży na uzupełnienie nieruchomości.
Dotychczasową drogę,  która przedzielała grunty będące własnością, w związku z nabyciem od ANR w Bydgoszczy działki nr 321/1 przesunięto poza grunty właściciela, a działki nr 282 i 283 przeznaczono do sprzedaży  celem scalenia nieruchomości.
Sprawa została rozpatrzona pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Włościbórz oraz uzyskała akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646