Projekt uchwały w sprawie sprzedazy nieruchomości położonych w miejscowości Sikorz i Wiśniewa

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca  2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Sikorz i Wiśniewa


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie:
1) w Wiśniewie, działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 22/1 o pow. 25900 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00019007/6;
2) w Wiśniewie działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 23/5 o pow. 3793 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00017540/0;
3) w Sikorzu, działki oznaczonej w ewidencji geodezyjnej nr 336/9 o pow. 6636 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00015083/4.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLVI/      /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  30 czerwca 2014 r.

 

          Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości wystąpili mieszkańcy wsi Wiśniewa i Sikorz,  dzierżawcy gruntu. Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Wisniewa i Sołectwa Sikorz oraz uzyskały akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:31:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736