Projekt uchwały w sprawie nieruchomości położonych w Wiśniewie

Projekt

 


UCHWAŁA  Nr   XLVI/         /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 czerwca  2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Wiśniewie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych, niezabudowanych nieruchomości położonych w Wiśniewie, oznaczonych w ewidencji geodezyjnej jako:
1)  działka nr 23/6 o pow. 613 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00017540/0;
2)  działka nr  24/1 o pow. 915 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00027199/7.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLVI/      /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia  30 czerwca 2014 r.


      Z wnioskiem o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości, wystąpił właściciel działek przyległych - działki 23/6 i 24/1 przylegają do działki właściciela oznaczonej nr 18/11, do działek brak dojazdu z drogi publicznej. Nabyte nieruchomości pozwolą właścicielom scalić swoje grunty i jednocześnie poprawią warunki ich zagospodarowania. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Radę Sołecką Sołectwa Wiśniewa oraz uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 czerwca 2014, 13:28:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 684