Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XLIV/     /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  24 kwietnia 2014  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 119 o pow. 2575 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW  BY2T/00020981/7.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XLIV/       /14
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 24 kwietnia  2014 r.


   Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości wystąpił dotychczasowy jej dzierżawca. Przez działkę chce wytyczyć sobie dojazd do nieruchomości własnych oznaczonych nr 87/1 i 87/2. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Na nieruchomości zostanie ustalona służebnośc drogi do działek 87/1 i 87/2.

 

E.M.

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 kwietnia 2014, 12:23:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 693