Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr XLII/      /14
RADY  MIEJSKIEJ  w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 lutego 2014 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz osób fizycznych gruntu stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie


                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2003 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 6 pkt 3, art. 13 ust. 2 i 2a,  art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku  Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :


§ 1.  W Uchwale Nr XLIII/342/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz osób fizycznych gruntu stanowiącego własność Gminy Sępólno Krajeńskie, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „§1. Wyraża się zgodę na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości na której znajduje się szambo, położonej w Radońsku oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 213 o pow. 572 m2 zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 21608 w następujący sposób :
      1)   1/16 cz.  działki na rzecz właściciela/właścicieli  lokalu nr 1 zapisanego w KW 24111;
2) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 2 zapisanego w KW 24109;
3) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 3 zapisanego w KW 24108;
4) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr  4 zapisanego w KW 24110;
5) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 1 zapisanego w KW 24115;
6) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 2 zapisanego w KW 24116;
7) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 3 zapisanego w KW 24117;
8) 1/16 cz.  działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 4 zapisanego w KW 24091;
9) 1/16 cz. działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 1 zapisanego w KW 24103;   
10)1/16 cz. działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 2 zapisanego w KW 24104;     
11) 1/16 cz.  działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 3 zapisanego w KW 24105;
12) 1/16 cz.  działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 4 zapisanego w KW 24106;
13) 1/16 cz.  działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 1 zapisanego w KW 24112;
14) 1/16 cz.  działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 2 zapisanego w KW 24294;
15) 1/16 cz.  działki na rzecz  właściciela/właścicieli  lokalu nr 3 zapisanego w KW 24113;
16) 1/16 cz.działki na rzecz   właściciela/właścicieli  lokalu nr 4 zapisanego w KW 24114.”

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLII/      /14
Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 lutego 2014 roku

 

   Z ponownym wnioskiem o przekazanie nieruchomości zabudowanej szambem, położonej w Radońsku wystąpili mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych nr 41-44 w Radońsku. Ponieważ sprawa była już rozpatrywana w roku 2006 i została wówczas przygotowana uchwała, która w związku z odstąpieniem Wspólnot od zawarcia umowy winna być zmieniona z uwagi na zmianę właścicieli niektórych lokali, a  biorąc pod uwagę możliwość zamiany lub sprzedaży lokalu na rzecz osób trzecich, przed zawarciem umowy przekazania przez Gminę nieruchomości,  w przygotowanym projekcie uchwały powołano się na właścicieli lokali  zgodnie z księgą wieczystą przypisaną do danego lokalu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2014, 12:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866