Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XLII/      /14
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 lutego 2014r.


w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej  w Sępólnie Krajeńskim


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 5, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 8/1 o pow. 697 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 5693.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XLII/       /14
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 lutego 2014

 

  Z wnioskiem o przejęcie przez Gminę określonej w uchwale nieruchomości, wystąpił jej właściciel. Działka od kilku lat jest zajęta pod drogę gminą, na poszerzenie ulicy Rzecznej w Sępólnie Kraj. Złożony   wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 lutego 2014, 12:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814