Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020

Projekt
UCHWAŁA NR XLII/    /14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i  Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta i  Gminy  Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.
 
 
Uzasadnienie do Uchwały NR XLII/    /14
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 lutego 2014 roku
 
Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z którym: „do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.”

Zgodnie z art. 16b, ust. 2 strategia rozwiązywania problemów społecznych zawiera
w szczególności:
  1. diagnozę sytuacji społecznej;
  2. prognozę zmian w zakresie objętym strategią;
  3. określenie:
  • a) celów strategicznych projektowanych zmian,
  • b) kierunków niezbędnych działań,
  • c) sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych,
  • d) wskaźników realizacji działań.
     Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

pobierz>>> STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH na terenie Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2014-2020 (1483kB) word

metryczka


Wytworzył: Sylwia Witkowska (11 lutego 2014)
Opublikował: Dawid Zabrocki (11 lutego 2014, 12:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5390