Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości 

                                                              UCHWAŁA  Nr   XLI/     /14
                                             RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                                  z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie nabycia na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej  w Sępólnie Krajeńskim

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Bajkowej, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 578 o pow. 863 m² zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00005501/8.
 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
                                  Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XLI/        /14
                     Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia  2014

 Z wnioskiem o nabycie nieruchomości przez Gminę wystąpiło Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Kraj. Nieruchomość przylega do gruntu użytkowanego przez przedszkole i byłaby przeznaczona jako teren do zabaw sportowych. Przeprowadzono wstępne  rozmowy z właścicielem nieruchomości, który wyraża zgodę na jej sprzedaż. Nieruchomość została oszacowana i zgodnie z wyceną zabezpieczono w budżecie środki na wykup.
Złożony  przez przedszkole wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.E.M.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 stycznia 2014, 07:54:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1030