projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzciany oraz w Sołectwie Wałdowo na kadencję 2011 – 2014

Projekt

UCHWAŁA Nr  XL/     /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzciany oraz w Sołectwie Wałdowo na kadencję 2011 – 2014
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), § 19 ust. 1 statutu Sołectwa Trzciany oraz Sołectwa Wałdowo stanowiących odpowiednio załącznik nr 14 oraz załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 73 poz. 1381 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić w Sołectwie Trzciany w terminie do dnia 31 marca 2014r. wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej na kadencję 2011- 2014.
§ 2. Przeprowadzić w Sołectwie Wałdowo w terminie do dnia 31 marca 2014r. wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej na kadencję 2011- 2014.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie do uchwały nr  XL/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r.


W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Trzciany oraz  śmiercią  członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Wałdowo Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podejmuje uchwałę w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie do dnia 31 marca 2014r.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (12 grudnia 2013)
Opublikował: Administrator (12 grudnia 2013, 22:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1028