Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości połozonych w Sępólnie Kraj. przy Placu Wolności

Projekt


UCHWAŁA   Nr   XL/        /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 grudnia  2013r.


w sprawie sprzedaży  nieruchomości położonych w Sępólnie Kraj. przy Placu Wolności


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.zm.) uchwala się co następuje :


   § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy Placu Wolności 14, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 180/5 o pow. 42 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 27515, oraz nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy Placu Wolności 14, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 180/8 o pow. 239 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 13229.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawny


                                 Uzasadnienie do uchwały  Nr       XL/          /13
                    Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 grudnia 2013 r.

    
  Wymienione w uchwale działki 180/5 i 180/8 stanowią zabudowaną nieruchomość przeznaczoną do rozbiórki. Na nieruchomości znajdowały się dwa lokale mieszkalne, z których z uwagi na zły stan  obiektu,  zostali wykwaterowani lokatorzy. Działka nr 180/8 o pow. 239 m² obciążona jest służebnością drogi dojazdowej do działki 180/5 oraz działki 180/6.  Działka 180/6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się również lokale użytkowe. Z uwagi na zły stan techniczny  obiektu,  budynek przeznaczony jest do rozbiórki.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 grudnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 grudnia 2013, 14:03:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1025