projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Projekt
z dnia 19 listopada 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIX / / 13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011r. Nr 197,poz.1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr LII/383/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego Nr 202, poz.2773), zmienionej uchwałą Nr XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego poz. 2068), w formie obwieszczenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław RohdeZałącznik do Uchwały Nr XXXIX/ /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 listopada 2013r. w
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011r. Nr 197,poz.1172),
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LII/383/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 października 2010r. w sprawie wyróżnień i
nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-
Pomorskiego Nr 202, poz.2773), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr
XXV/164/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r zmieniającą
uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego poz.2068).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) §2 uchwały z dnia 27 września 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z
2010 r., Nr 202, poz. 2773 i z 2012 r. poz.2068), który stanowi :
„§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.”;
2) §3 uchwały z dnia 27 września 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe( Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z
2010 r., Nr 202, poz. 2773 i z 2012 r. poz.2068), który stanowi :
„ § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 listopada 2013r. sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyróżnień i
nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

UCHWAŁA NR LII/383/10
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i atr. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art.31 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. Zawodnicy uprawiający określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym
współzawodnictwie sportowym, mogą otrzymywać wyróżnienia i nagrody na zasadach
określonych niniejszą uchwałą.
§ 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym:
1) mieszkańcom Gminy Sępólno Krajeńskie (stałe zameldowanie), bez względu na
reprezentowany klub,
2) członkom klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie Gminy Sępólno
Krajeńskie, bez względu na miejsce zameldowania.
3) ¹ wychowankom klubów sportowych w Gminie Sępólno Krajeńskie bez względu na obecną
przynależność klubową i zameldowanie
§ 3. Miejska przyznaje następujące wyróżnienia i nagrody:
1) tytuł dla sportowca roku wraz z nagrodą pieniężną,
2) statuetkę za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną.
§ 4. 1. Nagrodę pieniężną za wysokie wyniki sportowe w danym roku otrzymuje każdy
zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu
zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który:
1) zajął I, II lub III miejsce w Mistrzostwach Polski,
2) brał udział w mistrzostwach Świata lub Europy, Igrzyskach Olimpijskich, Pucharze Świata
lub Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata i w klasyfikacji końcowej zajął co
najmniej 8 miejsce.
2. Ustala się wysokość nagrody pieniężnej-kwoty brutto
1) od 1.000 zł do 3.000 zł - w Mistrzostwach Polski,
2) od 1.000 zł do 5.000 zł - za zajęcie miejsca od 1 — 8 w Mistrzostwach Europy,
3) od 1.000 zł do 6.000 zł - za zajęcie miejsca od 1 - 8 w Mistrzostwach Świata,
4) od 4.000 zł do 8.000 zł - za zajęcie miejsca od 1 - 8 w Igrzyskach Olimpijskich
5) od 1.000 zł do 5.000 zł - za zajęcie miejsca od 1 - 8 w Pucharze Świata lub Europy
6) od 1.000 zł do 3.000 zł - za zajęcie miejsca od 1 - 8 w Akademickich Mistrzostwach Świata
3. Statuetkę za wysokie wyniki sportowe i nagrodę pieniężną otrzymuje każdy zawodnik
drużyny, która osiągnęła wyniki opisane w ust. 1 w rywalizacji w dyscyplinie drużynowej.
§ 5. Tytuł „Sportowiec Roku Gminy Sępólno Krajeńskie" wraz z nagrodą pieniężną
przyznaje się w każdym roku sportowcowi, spełniającemu warunki określone w § 4 ust. 1 i 2,
który osiągnął najlepsze wyniki sportowe.
§ 6. 1. Wszystkie wyróżnienia i nagrody przyznaje Rada Miejska na podstawie uchwały.
2. Kandydatury do wyróżnień i nagrody mogą zgłaszać: kluby sportowe działające na
terenie Gminy Sępólno Krajeńskie, Burmistrz, radni, oraz właściwe związki sportowe.
Kandydatury można zgłaszać w terminie do 10 stycznia każdego roku za rok poprzedni.
3. W przypadku kandydatur spełniających warunki § 4 ust. 2 zgłaszanie następuje
bezpośrednio po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich.
§ 7. 1. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród w terminie do
końca stycznia każdego roku, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami właściwych komisji.
2. W przypadku kandydatur, o których mowa w § 6 ust.3 Rada Miejska podejmuje
uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień niezwłocznie po zapoznaniu się z opiniami
właściwych komisji.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXlV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25
września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie
kwalifikowanym.
§ 9. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
¹ w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały z dnia 27 września 2012r.zmieniającej uchwałę w
sprawie wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
(Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego poz.2068), wszedł w życie z dniem 20 października 2012r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.z 2011r. Nr 197,poz.1172) organ władny do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały. Niniejszy projekt uchwały został zaakceptowany przez Komisję Budżetu i Handlu oraz Komisję Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (25 listopada 2013)
Opublikował: Barabach Małgorzata (25 listopada 2013, 09:01:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 935