Projekt uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego


Projekt
UCHWAŁA NR XXXVIII/   /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 października 2013r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r., poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/274/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia
25 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego §2 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 2. Wkład własny Gminy Sępólno Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego o którym mowa w § 1 będzie wniesiony w formie dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową w wysokości w 2013 roku 27 500,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset), a w 2014 roku do 756 250 zł (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i zostanie pokryty z dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
   
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVIII/   /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 października 2013r.
 
 
Wprowadzenie zmiany w uchwale Nr XXXVII/274/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2013r. związane jest z określeniem wysokości pomocy finansowej wniesionej w formie dotacji celowej w 2013 roku w wysokości 27 500,00zł na dofinansowanie realizowanego w partnerstwie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji  Sępólno Krajeńskie-Kawle o dł. 1,600 km zlokalizowanej pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączona z kompleksową przebudowa DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka Chopina w m. Sępólno Krajeńskie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał  jej akceptację.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (10 października 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (17 października 2013, 08:59:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1009