projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XXXVII/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  25 września  2013  r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 i poz. 645) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż celem poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej, niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim Obr. 1, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 400/3 o pow. 102 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr 19057.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXXVII/     /13
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 25 września 2013 r.


   Z wnioskiem o sprzedaż wymienionej w uchwale nieruchomości, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnej wystąpił właściciel działki przyległej   oznaczonej nr 400/1. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim oraz uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (18 września 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (18 września 2013, 07:34:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866