Projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów we Włościborzu

Projekt


UCHWAŁA   Nr  XXXIV/         /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 czerwca  2013 r.


w sprawie sprzedaży gruntów położonych we Włościborzu


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje :


  § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości położonej we Włościborzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 413 o pow. 6200 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00003967/8.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

                               Uzasadnienie do uchwały  Nr  XXXIV/       /13
                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  27 czerwca  2013r.


 Wymieniona w uchwale nieruchomość jest własnością Gminy Sępólno Krajeńskie. Działka położona we Włościborzu stanowi nieużytek, o którego kupno wystąpił jeden z mieszkańców wsi Włościbórz.  Wniosek o sprzedaż gruntu został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką  Włościborza oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego.

 

E.M.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 czerwca 2013, 09:29:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1340