Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011-2014

Projekt
UCHWAŁA Nr XXXIV/     /13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011-2014

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 19 ust.1 statutu Sołectwa Kawle stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr X/63/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Kawle i nadania mu Statutu (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 170 poz. 1437) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić wybory Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011 – 2014 w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym


Uzasadnienie

W związku ze złożoną w dniu 31 maja br. rezygnacją przez Panią Mirelę Bobik z funkcji Sołtysa Sołectwa Kawle niezbędne jest przeprowadzenie wyborów Sołtysa w Sołectwie Kawle na kadencję 2011- 2014. Projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (13 czerwca 2013)
Opublikował: Administrator (13 czerwca 2013, 13:04:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649