Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Projekt
UCHWAŁA Nr ………/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr ……………../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja  2013 r.
 
 
            Burmistrz w ustawowym terminie przedłożył Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:          
1)     sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2012, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu  w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2)     informację o stanie mienia jednostki,
3)     sprawozdanie finansowe.
            Wymienione wyżej opracowania zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej pod przewodnictwem Komisji Rewizyjnej.
            Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym Gminy Sępólno Krajeńskie za rok 2012.
 
 
A.B.

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (27 maja 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (27 maja 2013, 09:35:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1139