Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Projekt
UCHWAŁA Nr ……………./13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.
 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 rok;
2)    sprawozdaniem finansowym;
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
4)    informacją o stanie mienia Gminy Sępólno Krajeńskie
5)    stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr ……………../13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 2013 r.
 
 
            Wypełniając zapisy art. 271 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska po zapoznaniu się z:
1)    sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
2)    sprawozdaniem finansowym,
3)    opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
4)    informacją o stanie mienia Gminy,
5)    pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udziela Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 
 
A.B.

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (27 maja 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (27 maja 2013, 09:32:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1054