UCHWAŁA NR XXXIII/ /2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIII/   /2013
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwala co następuje:

   § 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2013 roku gminną jednostkę budżetową pod nazwą: Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Młyńskiej 33, zwany dalej „Klubem Dziecięcym”.
   § 2. Obszarem działania Klubu Dziecięcego jest Gmina Sępólno Krajeńskie.
  § 3. Nadaje się statut Klubowi Dziecięcemu w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik do  niniejszej uchwały.
  § 4. Klub Dziecięcy wyposaża się w następujący majątek: nieruchomość wraz z postawionym na niej budynkiem, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2/2 dla której Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze BYZT/0019060/5.
  § 5. Klub Dziecięcy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XXXIII/   /2013
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.


      Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), który mówi, że kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy oraz ust. 2, który mówi, że "Gmina tworzy … kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych."
     W trudnym okresie kryzysu finansowego uruchamianie wspieranej przez samorząd opieki dla małych dzieci pozwala zapobiegać rosnącemu bezrobociu, umożliwi powrót do pracy po długotrwałym urlopie rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
     Z uwagi na powyższe, istnieje konieczność usankcjonowania realizacji zadania własnego gminy dotyczącego organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Inicjatorem powstania klubu dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny  było  Stowarzyszenie „Dorośli – Dzieciom” w partnerstwie z Gminą Sępólno Krajeńskie. Stowarzyszenie wsparło inicjatywę  merytorycznie i finansowo w ramach realizowanych wspólnie z Gminą projektów.
    Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
Z uwagi na powyższe, istnieje konieczność usankcjonowania realizacji zadania własnego gminy dotyczącego organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
    Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


Sporządziła B.Bławat

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII     2013
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 2013 r.

S T A T U T
KLUBU DZIECIĘCEGO W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY
w Sępólnie Krajeńskim

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej „Klubem Dziecięcym” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,poz. 235 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4) innych właściwych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 2. Klub Dziecięcy jest gminną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 3. 1. Siedziba Klubu Dziecięcego mieści się w budynku przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu Dziecięcego sprawuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwany dalej Burmistrzem.

§ 5. Klub Dziecięcy używa pieczęci zgodnie z nazwą  Klubu Dziecięcego w pełnym brzmieniu.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§6. Podstawowym celem działania Klubu Dziecięcego jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. 1. Do zadań Klubu Dziecięcego należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
4) rozwijanie samodzielności dzieci oraz współdziałania w grupie rówieśniczej;
5) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zapewnienie mu prawidłowego żywienia dostosowanego do jego wieku i obowiązujących norm.

2. Zadania powyższe realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka) właściwych do jego wieku w oparciu o roczny plan pracy;
2) sprawowanie opieki, wychowanie i edukację z zapewnieniem bezpieczeństwa przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami;
3) rozkład dnia zapewniający dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem; 
4) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wspomaganie ich w wychowaniu dziecka.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI


§ 8. 1. Do Klubu Dziecięcego mogą być przyjmowane, z zastrzeżeniem ust. 4, dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
1) są zdrowe;
2) w wieku od ukończenia 1 roku życia do 3 roku życia (nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia). Jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, lub w sytuacji gdy rozwój psychomotoryczny dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem opieka może być sprawowana nad dziećmi do końca roku szkolnego w którym dziecko kończy 4 lata  – pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym;
3) jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest mieszkańcem Gminy Sępólno Krajeńskie  i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) uczy się,
b) powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
c) pracuje zawodowo,
d) posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,
e) odbywa karę pozbawienia wolności.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Klubu Dziecięcego mają w następującej kolejności dzieci:
1) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych - i spełniających przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3;
2) rodziców z orzeczeniem o niepełnosprawności;
3) dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej skierowanych przez OPS.
3. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych od liczby miejsc w Klubie Dziecięcym o kolejności przyjęć dzieci decyduje kolejność złożenia „karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego”, zwanych dalej kartami.
4. W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Klubie Dziecięcym mogą być przyjęte dzieci spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2, których oboje z rodziców nie są mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie i spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3, a jednocześnie pracują na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 9. 1. Przyjęć dzieci do Klubu Dziecięcego dokonuje osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego na podstawie kart wypełnionych i złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, którą zarządzeniem powołuje osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego.

§ 10. 1. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego obowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę w terminie do 31 marca każdego roku.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określane są przez osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego w drodze zarządzenia.
4. W terminie do 20 maja każdego roku osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty listę dzieci przyjętych do Klubu Dziecięcego od 1 września danego roku.
5. W przypadku posiadania wolnych miejsc (po zakończeniu przyjęć) osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego dokonuje naboru uzupełniającego na zasadach określonych w § 8 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 11. 1. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim ustala w drodze uchwały wysokość opłat i  zwolnień z opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 12. 1. Klubem Dziecięcym zarządza osoba, którą zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.
2. Do obowiązków osoby kierującej pracą Klubu Dziecięcego w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Klubu Dziecięcego i wykonywanie zadań statutowych;
2) reprezentowanie Klubu Dziecięcego na zewnątrz;
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Klubu Dziecięcego;
4) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych;
5) prawidłowe gospodarowanie mieniem.

§ 13.1. Skład personelu zatrudnionego w Klubie Dziecięcym określa Struktura organizacyjna Klubu Dziecięcego, która podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
2. Skład personelu jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego.

§ 14.1. Organizację wewnętrzną Klubu Dziecięcego określa „Regulamin Organizacyjny” nadany przez osobę kierującą pracą Klubu Dziecięcego.
2. Za realizację Regulaminu odpowiada osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego.
3. Osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego kieruje Klubem Dziecięcym poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jego organizacji i funkcjonowania.
4. W realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych Klub Dziecięcy współpracuje z:
1) Rodzicami/opiekunami prawnymi korzystającymi z usług Klubu Dziecięcego;
2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) organizacjami pozarządowymi;
4) niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

§ 15. 1. Klub Dziecięcy funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw urlopowo/remontowych, których termin podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Klub Dziecięcy może na wniosek rodziców w wyjątkowych sytuacjach  za dodatkową opłatą organizować opiekę w soboty, niedziele i święta, wymaga to jednak szczegółowych uzgodnień  i porozumień między osobą kierującą pracą Klubu Dziecięcego a rodzicami.

§ 16. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi Klub Dziecięcy może korzystać z pomocy wolontariuszy.
§ 17.Klub Dziecięcy może być miejscem praktyk uczniów szkół średnich, szkół medycznych i innych szkół.

ROZDZIAŁ VI
NADZÓR I GOSPODARKA MAJĄTKOWO – FINANSOWA

§ 18. Nadzór nad działalnością Klubu Dziecięcego w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki, sprawuje Burmistrz, na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim  w drodze uchwały.

§ 19. Majątek Klubu Dziecięcego jest własnością Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 20. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania Klubu Dziecięcego jest jednostka budżetowa.
§ 21. 1.Klub Dziecięcy prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Dziecięcego jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Klub Dziecięcy prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy, a uzyskane dochody, odprowadza na rachunek Gminy.
4. Klub Dzieciecy prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
§ 22. Osoba kierująca pracą Klubu Dziecięcego działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza, wynikającego z zawartej umowy o pracę.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 24. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (14 maja 2013)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (15 maja 2013, 10:26:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333