PROJEKT UCHWAŁY NR XXXIII/ /2013 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIII/   /2013
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim i ustalenia jego statutu.


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 2013 roku gminną jednostkę budżetową pod nazwą: Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Młyńskiej 33, zwany dalej „Żłobkiem”.
§ 2. Obszarem działania Żłobka jest Gmina Sępólno Krajeńskie.
§ 3. Nadaje się statut Żłobkowi  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Żłobek wyposaża się w następujący majątek: nieruchomość wraz z postawionym na niej budynkiem, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2/2 dla której Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą o numerze BYZT/0019060/5.
§ 5. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XXXIII/   /2013
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 31 maja 2013 r.

       Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zapisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.), który mówi, że żłobek mogą tworzyć i prowadzić gminy oraz ust. 2, który mówi, że "Gmina tworzy żłobki … w formie gminnych jednostek budżetowych."
W trudnym okresie kryzysu finansowego uruchamianie wspieranej przez samorząd opieki dla małych dzieci pozwala zapobiegać rosnącemu bezrobociu, umożliwi powrót do pracy po długotrwałym urlopie rodzicom, którzy chcą łączyć wypełnianie obowiązków pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.
      Z uwagi na powyższe, istnieje konieczność usankcjonowania realizacji zadania własnego gminy dotyczącego organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Gmina posiada partnera merytorycznego Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom” w tworzeniu Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, które posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z małym dzieckiem.
      Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutową i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Sporządziła B.Bławat

 

Załącznik do uchwały Nr        2013
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 31 maja 2013 r.

S T A T U T
ŻŁOBKA W CENTRUM MAŁEGO DZIECKA I RODZINY
w Sępólnie Krajeńskim

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej „Żłobkiem” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,poz. 235 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4) innych właściwych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

§ 2. Żłobek jest gminną jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w budynku przy ul. Młyńskiej 33 w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zwany dalej Burmistrzem.

§ 5. Żłobek używa pieczęci zgodnie z nazwą Żłobka w pełnym brzmieniu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§6. Podstawowym celem działania Żłobka jest zapewnienie opieki w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

§ 7. 1. Do zadań Żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) zaspokojenie podstawowych potrzeb rozwojowych dziecka oraz zapewnienie mu prawidłowego żywienia dostosowanego do jego wieku i  obowiązujących norm.
2. Zadania powyższe realizowane są poprzez:
1) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych (uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka) właściwych do jego wieku w oparciu o roczny plan pracy;
2) sprawowanie opieki, wychowanie i edukację z zapewnieniem bezpieczeństwa przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami;
3) rozkład dnia zapewniający dzieciom właściwe proporcje czasu związanego z wysiłkiem fizycznym, umysłowym i odpoczynkiem; 
4) współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz wspomaganie ich w wychowaniu dziecka.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 8. 1. Do Żłobka mogą być przyjmowane, z zastrzeżeniem ust. 4, dzieci spełniające łącznie następujące warunki:
1) są zdrowe;
2) w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia (nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia). Jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, lub w sytuacji gdy rozwój psychomotoryczny dziecka nie pozwala na objęcie go tym wychowaniem opieka może być sprawowana nad dziećmi do końca roku szkolnego w którym dziecko kończy 4 lata  – pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dziecka złożą oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym;
3) jeden z rodziców/opiekunów prawnych jest mieszkańcem Gminy Sępólno Krajeńskie  i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) uczy się,
b) powraca na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
c) pracuje zawodowo,
d) posiada orzeczony stopień niepełnosprawności,
e) odbywa karę pozbawienia wolności.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają w następującej kolejności dzieci:
1) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci – w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych - i spełniających przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3;
2) rodziców z orzeczeniem o niepełnosprawności;
3) dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej skierowanych przez OPS.
3. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych od liczby miejsc w Żłobku o kolejności przyjęć dzieci decyduje kolejność złożenia „karty zgłoszenia dziecka do Żłobka”, zwanych dalej kartami.
4. W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Żłobku mogą być przyjęte dzieci spełniające warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2, których oboje z rodziców nie są mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie i spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 3, a jednocześnie pracują na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 9. 1. Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie kart wypełnionych i złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
2. Kwalifikację kart przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, którą zarządzeniem powołuje Dyrektor Żłobka.

§ 10. 1. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do Żłobka  zobowiązani są złożyć prawidłowo wypełnioną kartę w terminie do 31 marca każdego roku.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określane są przez Dyrektora w drodze zarządzenia.
3. W terminie do 20 maja każdego roku Dyrektor Żłobka podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty listę dzieci przyjętych do Żłobka od 1 września danego roku.
4. W przypadku posiadania wolnych miejsc (po zakończeniu przyjęć) Dyrektor Żłobka dokonuje naboru uzupełniającego na zasadach określonych w § 8 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 11. 1. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim ustala w drodze uchwały wysokość opłat i zwolnień z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 12. 1. Żłobkiem zarządza Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
2. Do obowiązków Dyrektora Żłobka w szczególności należy:
1) kierowanie działalnością Żłobka i wykonywanie zadań statutowych;
2) reprezentowanie Żłobka na zewnątrz;
3) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Żłobka;
4) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych;
5) prawidłowe gospodarowanie mieniem.

§ 13.1. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku określa Struktura organizacyjna Żłobka, która podlega zaopiniowaniu przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.
2. Skład personelu jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka.

§ 14.1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa „Regulamin Organizacyjny” nadany przez Dyrektora Żłobka.
2. Za realizację Regulaminu odpowiada Dyrektor Żłobka.
3. Dyrektor kieruje Żłobkiem poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach dotyczących jego organizacji i funkcjonowania.
4. W realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych Żłobek współpracuje z:
1) rodzicami/opiekunami prawnymi korzystającymi z usług Żłobka;
2) Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) organizacjami pozarządowymi;
4) niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

§ 15. 1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw urlopowo/remontowych, których termin podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 
2. Żłobek może na wniosek rodziców w wyjątkowych sytuacjach  za dodatkową opłatą organizować opiekę w soboty, niedziele i święta, wymaga to jednak szczegółowych uzgodnień  i porozumień między Dyrektorem a rodzicami.
§ 16. Przy zapewnieniu opieki nad dziećmi Żłobek może korzystać z pomocy wolontariuszy.
§ 17. Żłobek może być miejscem praktyk uczniów szkół średnich, szkół medycznych i innych szkół.

ROZDZIAŁ VI 
NADZÓR I GOSPODARKA MAJĄTKOWO – FINANSOWA

§ 18. Nadzór nad działalnością Żłobka w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim  w drodze uchwały.

§ 19. Majątek Żłobka jest własnością Gminy Sępólno Krajeńskie.

§ 20. Formą organizacyjno – prawną funkcjonowania Żłobka jest jednostka budżetowa.

§ 21. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Żłobek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy, a uzyskane dochody, odprowadza na rachunek Gminy.
4. Żłobek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 22. Dyrektor Żłobka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza, wynikającego z zawartej umowy o pracę.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 24. W zakresie nieuregulowanym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

metryczka


Wytworzył: Bogumiła Bławat (14 maja 2013)
Opublikował: Katarzyna Włodarczak (15 maja 2013, 10:15:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290