Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2013 r.

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  XXXI/    /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:


 § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 roku.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/   /13
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 28 marca 2013 r.

 

   Dnia 19.02.2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Wniosek ten, poddany został procedurze sprawdzającej przez Burmistrza oraz przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany przez: Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i Komisję Budżetu i Handlu. Wniosek uzyskał akceptację Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.


JZ


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013, 08:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1196