Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

 

UCHWAŁA  Nr    XXXI/     /13
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 marca  2013r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Piasecznie


   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 72/68 o pow. 2069 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej  przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/00028315/4.

§ 2. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 72/70 o pow. 1123 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/28438/2.

 § 3. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie niezabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie, przeznaczonej pod przepompownię ścieków, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 72/65 o pow. 97 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW nr BY2T/00028441/6.

 § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

Uzasadnienie do Uchwały  Nr    XXXI/   /13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 marca 2013r.


 Wymienione w uchwale  nieruchomości zostały wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/319/2010  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2010 r., ogłoszoną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 77 poz. 912 z 2010 r.  Działka 72/65 przeznaczona jest pod przepompownię ścieków, a działki nr 72/68 i 72/70 na poszerzenie drogi publicznej. Sprawa przejęcia nieruchomości została rozpatrzona pozytywnie przez Radę Sołecką wsi Piaseczno oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej oraz Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 marca 2013, 08:19:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1494