Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”


Projekt
UCHWAŁA NR XXX/…./2013
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013r.
 
w sprawie przystąpienia przez Gminę Sępólno Krajeńskie do spółki działającej pod firmą „Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie i objęcia przez Gminę Sępólno Krajeńskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908), oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2011r. Nr 45, poz. 236), uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Sępólno Krajeńskie jako wspólnika do „Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie, zwanego dalej „Spółką”, oraz objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym 228 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem) nowo utworzonych udziałów po 500 zł. (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 114 000,00 zł. (słownie: sto czternaście tysięcy złotych).
§ 2.1. Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki na pokrycie całości udziałów o których mowa w §1, wkładu niepieniężnego w formie oddania Spółce w użytkowanie wieczyste:
1) niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 609/20 o pow. 1871 m2 dla której Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim,  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY2T/00026838/2,
2) niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącej własność Gminy Sępólno Krajeńskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 609/21 o pow. 2306 m2  dla której Sąd Rejonowy w Świeciu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, prowadzi księgę wieczystą o numerze BY2T/00027040/8.
2.Wartość prawa użytkowania wieczystego o którym mowa w ust. 1 wynosi 51 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) dla nieruchomości określonej w pkt 1 oraz             63 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) dla nieruchomości określonej w pkt 2.
 
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym złożenie wszelkich niezbędnych oświadczeń woli zmierzających do przystąpienia Gminy Sępólno Krajeńskie do Spółki powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
 
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXX/…/13
RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 lutego 2013r.
 
Wniesienie aportem do Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Rypinie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oznaczonych działką o numerze geodezyjnym 609/20 o pow. 1871 m2 i działką o numerze geodezyjnym 609/21 o pow. 2306 m2 stworzy warunki do dalszej realizacji budownictwa mieszkaniowego w systemie TBS. Na przekazanej nieruchomości wybudowany zostanie budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie. W zamian za wniesienie aportem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gmina Sępólno Krajeńskie obejmie 228 udziały w Spółce RTBS po 500 zł każdy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu oraz na Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał  ich akceptację.
 
 


metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (11 lutego 2013)
Opublikował: Milena Kujawa (26 lutego 2013, 11:37:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1567