Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Projekt
UCHWAŁA  Nr XXVII/     /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.  zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Program współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/     /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 listopada 2012 r.
Zgodnie z art. 5 a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego jest przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Sępólno Krajeńskie wobec sektora pozarządowego. Program określa w perspektywie rocznej cele, przedmiot, formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na jej terenie lub na rzecz jej mieszkańców. Dokument ten jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Gminy. Przyjmując Program współpracy Samorząd wyraża wolę budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom Gminy oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań ustawowych Gminy.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie od 22 października 2012 r. do 6 listopada 2012 r.   oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie Uchwałą nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim: Statutowa i Pomocy Społecznej dnia 6 sierpnia 2012 r., Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dniu 10 października 2012 r..
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załącznik - Program Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (102kB) word

metryczka


Wytworzył: Bogumiała Baławat (20 listopada 2012)
Opublikował: Administrator (20 listopada 2012, 14:46:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127