projekt uchwały w sprawie zamiany gruntów (Sikorz - Świdwie)

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  XXVI/       /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 25 października 2012 r.


w sprawie zamiany gruntów


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie na grunty stanowiące własność Piotra Pastwika  w następujący sposób : Gmina Sępólno Krajeńskie w zamian  za nieruchomość położoną w Świdwiu oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działki:  nr  29/1 o pow. 1156 m²  i  29/3 o pow. 8343 m² zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 23893  otrzyma nieruchomość położoną w Sikorzu oznaczoną w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 167/4 o pow. 6314 m²,  zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem  KW nr 3975 stanowiącą własność  Piotra Pastwik.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 


Uzasadnienie do  UCHWAŁY  Nr  XXVI/      /12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  25 października 2012 r.


        Z wnioskiem o zamianę nieruchomości wystąpił Pan Piotr Pastwik uzasadniając  tym, że nieruchomość stanowiąca jego własność położona jest  w bliskim sąsiedztwie nieruchomości gminnych zajętych pod oczyszczalnię ścieków. Na działce usytuowane są studzienki związane z oczyszczalnią ścieków, które utrudniają uprawę. Grunt, o który występuje położony jest w sąsiedztwie gruntów stanowiących własność rodziny. W związku z różnicą powierzchni zamienianych nieruchomości, dopłaci różnicę wartości zamienianych działek zgodnie z wyceną rzeczoznawcy.
 Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Sołecką wsi oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (17 października 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (17 października 2012, 14:33:18)

Ostatnia zmiana: Bartosz Łangowski (25 października 2012, 15:31:02)
Zmieniono: zmieniono powierzchnię działki z pow. 6313 na 6314

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1266