Projekt uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonej w Radońsku

Projekt


UCHWAŁA  Nr   XXV /        /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  27 września  2012 r.


w sprawie nabycia na mienie komunalne  nieruchomości położonej w Radońsku

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  oraz art. 44 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:


 § 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie nieruchomości położonej w Radońsku, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 89/5 o pow. 1401 m², zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW BY2T/00011054/4.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


Uzasadnienie do Uchwały Nr   XXV/       /12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 września  2012 r.

   

       Z wnioskiem o wykupienie przez Gminę nieruchomości wystąpiła Rada Sołecka Sołectwa  Radońsk. Nieruchomość przylega do gruntu, na którym znajduje się świetlica wiejska, stanowi własność prywatną osoby fizycznej. Na działce tej mieszkańcy wsi chcieliby urządzić boisko sportowe z placem zabaw. Sprawa uzyskała akceptację  Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
Po przeprowadzeniu wstępnych negocjacji z właścicielem gruntu wydzielono działkę o pow. 1401 m², która zostanie wykupiona przez Gminę Sępólno Krajeńskie.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (21 września 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (21 września 2012, 08:36:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121