projekt uchwały w sprawie sprzedaży gruntów połozonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

Projekt

 

UCHWAŁA  Nr   XXIV/        /12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia  30 sierpnia  2012 r.

w sprawie sprzedaży gruntów położonych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie

 

   Na podastawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje :

 

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, niezabudowanych działek położonych na terenie miasta i gminy Sepólno Krajeńskie:
    1) działki nr 123/1 o pow. 399 m² i działki nr 123/2 o pow. 121 m², położonych w Sępólnie Krajeńskim Obr. 2, zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 23567;
    2) działki nr 193/9 o pow. 118 m² położonej w Dziechowie, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 22910;
    3)  działki nr 30/2 o pow. 607 m² położonej w Zbożu, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim pod oznaczeniem KW 19003.

 

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

 

 


                                            Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXIV/       /12
                                             Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
                                                             z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

   Z wnioskami o sprzedaż wymienionych w uchwale nieruchomości, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości własnych wystąpili właściciele działek przyległych tj. nieruchomości oznaczonej nr 109/4 i 109/5 o pow. 12297 m² położonej w Sępólnie Kraj. - wymienione w uchwale dz. 123/1 i 123/2 stanowią cz. wjazdu na nieruchomość. Działki nr 190/2 położonej w Sępólnie Kraj. od strony promenady - wymienioną w uchwale dz. 193/9  właściciel działki przyległej przez wiele lat  dzierżawił, stanowiła zaplecze obiektu handlowego. Właściciel działki nr 31 o pow. 3200 m² w Zbożu,  w związku z podziałem działki gminnej nr 30,  wystąpił z wnioskiem o wyrównanie granicy swojej działki dla poprawienia warunków zagospodarowania.
Złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Zarząd Osiedla Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim, Radę Sołecką Sołectwa Dziechowo i Zboże oraz  Komisję Gospodarki Komunalnej,. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

 

E.M.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 sierpnia 2012, 14:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158