projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.

- projekt -
UCHWAŁA Nr XXIV/……/12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki
w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), po stwierdzeniu, że nie ma naruszenia ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonego uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 roku, uchwala się, co następuje:
 
              § 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1:1000, zwany dalej planem.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
 
              § 2. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar działek nr nr 3, 4, 6/2, 6/4, 6/6, 7, 10/2 i 14 obręb nr 2 w Sępólnie Krajeńskim i działek nr nr 9/8, 9/12 i 9/14 obręb Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, położony na północny zachód od ulicy Kościuszki - drogi wojewódzkiej nr 241.  
 
             §  3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu literą U;
2)  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu literami PU;
3)  tereny dróg wewnętrznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KDWD;
4)  teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu literami KDD;
5)  teren przejścia pieszego publicznego, oznaczony na rysunku planu literami KDX;
6)  tereny urządzeń odprowadzania ścieków, oznaczone na rysunku planu literami TK;
7)  tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu literami EE;
8)  teren zieleni, oznaczony na rysunku planu literami ZP.
 
            § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
 
2.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
 
3.    Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie inwestycji z zakresu infrastruktu- ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
4.    Do obowiązujących ustaleń planu należą następujące oznaczenia graficzne:
1)  granica obszaru objętego planem miejscowym;
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone;
3)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4)  linie wymiarowe.
 
 
             § 5.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu określone w Rozdziale 2 uchwały;
2)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej;
3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu miejscowego na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4)  liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
5)  maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną
odległość projektowanych budynków od linii rozgraniczających przylegających dróg
wewnętrznych dojazdowych i publicznej dojazdowej, w tym położonej poza granicą obszaru objętego planem miejscowym, przejścia pieszego oraz krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej;
6)  terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem składającym się z liczby wskazującej kolejny numer terenu oraz liter określających rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
7)  obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki z pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi lub gospodarczymi, niezbędnymi do funkcjonowania budynku realizującego podstawową funkcję terenu, a także garaże do przechowywania pojazdów oraz budynki biurowe, administracyjne i socjalne związane z podstawową funkcją terenu;
8)  uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;
9)  usługach nieuciążliwych dla mieszkalnictwa - należy przez to rozumieć działalność usługo- wą, która nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska dla zabudowy mieszka- niowej, określonych w przepisach odrębnych;
10)   intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajdujących się na danej działce budowlanej do powierzchni tej działki;  
11)   przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw- czymi obowiązujące na dzień realizacji inwestycji określonych niniejszą uchwałą.
 
Rozdział 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
 
             § 6.1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:
1)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 U, 2 U, 3 U, 4 U,
5 U i 6 U;
2)  tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU;
3)  tereny dróg wewnętrznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
11 KDWD, 12 KDWD, 13 KDWD i 14 KDWD;
4)  teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 KDD;
5)  teren przejścia pieszego, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 KDX;
6)  tereny urządzeń odprowadzania ścieków, oznaczone na rysunku planu symbolami
17 TK i 18 TK;
7)  tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami
19 EE, 20 EE i 21 EE;
8)  teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem 22 ZP.
 
2.    Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  
1)  na terenach 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U i 6 U, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się:
a)    zabudowę usługową (w tym handlową) wolno stojącą, nieuciążliwą dla mieszkalnictwa, wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi;
b)   usługi, których uciążliwość musi być ograniczona do terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
c)    wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
d)   lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e)    realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym
z otoczeniem;
2)  na terenach 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U i 6 U, o których mowa w ust.1 pkt 1, wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko wymienionych w przepisach odrębnych – zakaz ten nie dotyczy inwestycji telekomunikacyjnych realizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)  na terenach 1 U, 2 U, 3 U, 4 U i 5 U, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zapisem ust. 8 pkt 1 - propozycję podziału wrysowano
na rysunku planu orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania;
4)  na terenie 6 U, o którym mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się podział na działki budowlane, zgodnie z zapisem ust. 8 pkt 2 - propozycję podziału wrysowano na rysunku planu orientacyjnymi liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania
lub przeznaczenie całego terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora, z uwzględnieniem zapisu ust. 8 pkt 3;
5)  na terenach 7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się:
a)    budowę obiektów produkcyjnych wolno stojących, składów i magazynów wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi;
b)   zabudowę usługową (w tym handlową) wolno stojącą wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi;
c)    rozbudowę, nadbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków na terenie 8 PU, zgodnie z ustaleniami planu;
d)   podział na działki budowlane, zgodnie z zapisem ust. 8 pkt 4, lub przeznaczenie całego terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora;
e)    wydzielenie dróg wewnętrznych dojazdowych;
f)     wydzielenie działek geodezyjnych pod niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej;
g)    lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
h)    realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym                        z otoczeniem;
6)  na terenach 7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadza się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii  wymienionych w przepisach odrębnych;
7)  na terenie 7 PU, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się lokalizację bocznicy kolejowej;
8)  dopuszcza się połączenie terenów 9 PU, 10 PU i 11 KDWD i rezygnację z wyznaczania maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy na terenach 9 PU i 10 PU wzdłuż drogi wewnętrznej dojazdowej 10 KDWD, a połączeniu linii zabudowy wzdłuż drogi
wewnętrznej dojazdowej 13 KDWD - w celu przeznaczenia całego terenu po połączeniu dla realizacji potrzeb jednego inwestora, na którym będą obowiązywały ustalenia jak
dla terenu 9 PU;
 
9)  na terenach 17 TK i 18 TK, o których mowa w ust. 1 pkt 6, dopuszcza się:
a)    budowę przepompowni ścieków jako budowli podziemnej wraz z urządzeniami i wyposażeniem umożliwiającym jej użytkowanie i obsługę;
b)   realizację ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym                        z otoczeniem;
c)    zieleń towarzyszącą;
10)   na terenach 19 EE, 20 EE i 21 EE, o których mowa w ust. 1 pkt 7, dopuszcza się:
a)    lokalizację stacji transformatorowej kontenerowej lub słupowej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b)   realizację ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym                        z otoczeniem;
c)    zieleń towarzyszącą;
11)   na terenie 22 ZP, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
 
3.    Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 
1)  obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, znajdujące się w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami;
 
2)  należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskaza- ny przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi;
3)  odpady inne niż komunalne należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi;
4)  wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika muszą być podczyszczane w stopniu zapewniają- cym spełnienie wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5)  w celu ochrony jednolitych części wód należy podjąć działania polegające na unikaniu, eliminowaniu i ograniczaniu zanieczyszczeń wód, w szczególności spowodowanych
przez wprowadzanie do jednolitych części wód powierzchniowych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
6)  przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest, w zależności
od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
7)  budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę;
8)  z uwagi na położenie w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Czyżkówko”, ustanowionej decyzją Wojewody Bydgoskiego Nr OŚ-X-6210/104/98 z dnia 14.12.1998 r., obowiązują wszystkie zakazy i nakazy zawarte w decyzji ustanawiającej tę strefę.
 
4.    Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej:
nie ustala się .
 
5.    Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1)  na terenie przestrzeni publicznej, który w granicach obszaru objętego planem miejscowym stanowi teren drogi publicznej dojazdowej 15 KDD, wymieniony w ust. 1 pkt 4:
a)      wprowadza się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,
b)      dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej;
2)  na terenach 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U, 6 U, 7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dopuszcza się realizację nośników reklamowych:
a)    wolno stojących o powierzchni tablicy, mierzonej w obrysie zewnętrznym, nie większej niż 8 m2,
b)   w powiązaniu z obiektami budowlanymi.
 
6.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób  ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów:
1)  maksymalna intensywność zabudowy – 1,5;
2)  minimalna intensywność zabudowy – 0,1;
3)  minimalny udział powierzchni działki biologicznie czynnej – 20% powierzchni działki budowlanej;
4)  wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki – max. 80%;
5)  maksymalna wysokość zabudowy - 15,0 m z dopuszczeniem wyższych obiektów, o ile wysokość powyżej 15,0 m jest wymuszona technologią lub uwarunkowaniami technicznymi produkcji, ale nie wyższych niż 30,0 m;
6)  na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć miejsca postojowe
w ilości niezbędnej dla profilu prowadzonej działalności, w tym dla pracowników i usługobiorców, ale nie mniej niż 2 miejsca postojowe do 50 m2 powierzchni użytkowej budynków i dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powyżej 50 m2, przy czym do obliczeń ilości miejsc nie uwzględnia się powierzchni magazynowej;
7)  ustala się maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu;
8)  kształt dachu dostosowany do bryły budynku i jego programu użytkowego.
 
7.    Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych: nie ustala się.
 
8.    Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:
1)  dopuszcza się podział terenów 1 U, 2 U, 3 U, 4 U i 5 U, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
na działki budowlane o powierzchni min. 1400 m2, max. 7000 m2, szerokości frontu
min. 30,0 m i kącie nachylenia granicy do pasa przylegającej drogi od 80o do 90o;
2)  dopuszcza się podział terenu 6 U, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na działki budowlane
o powierzchni min. 2000 m2, szerokości nowo wydzielonej działki min. 35,0 m, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, i kącie nachylenia nowo wyznaczonej granicy do pasa drogi wojewódzkiej od 80o do 90o i włączenie części działki nr 10/2 w granice sąsiedniej nieruchomości; 
3)  dopuszcza się likwidację istniejącego podziału geodezyjnego w obrębie terenu 6 U,
w przypadku przeznaczenia całego terenu dla realizacji potrzeb jednego inwestora;
4)  dopuszcza się podział terenów 7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU, o których mowa w ust. 1 pkt 2,   na działki budowlane o powierzchni min. 2000 m2, szerokości frontu min. 30,0 m i kącie nachylenia granicy do pasa przylegającej drogi od 80o do 90o;
5)  nie zachodzi scalanie i podział nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.
 
9.    Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,                       w tym zakaz zabudowy:  
1)   wprowadza się zakaz zabudowy mieszkaniowej oraz przeznaczania części budynków             na cele mieszkaniowe;
2)   wyznacza się strefę ograniczonego użytkowania wzdłuż istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV w odległości 5,0 m od osi linii (licząc w poziomie),
tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrębie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne muszą być uzgadniane z gestorem sieci;
3)   strefa, o której mowa w pkt 2, może ulec likwidacji na odcinku, na którym nastąpi demon- taż linii napowietrznej;
4)   należy zagwarantować gestorowi sieci dostęp do linii i urządzeń elektroenergetycznych
w celu ich obsługi, konserwacji, modernizacji i usuwania awarii;
5)   wyznacza się obszar o ograniczonej przydatności pod zabudowę, na którym posadowienie budynku powinno być bezwzględnie poprzedzone badaniami geotechnicznymi gruntu;
6)   na terenach 8 PU i 13 KDWD należy uwzględnić przebieg istniejącej kanalizacji deszczowej, a właściciela działki lub jego następcę prawnego zobowiązuje się do umożliwienia gestorowi sieci dostępu do niej w celu obsługi, konserwacji i modernizacji.
 
10.     Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 11 KDWD, w pasie o szerokości 12,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m);
2) ustala się linie rozgraniczające drogi wewnętrznej dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 12 KDWD, zakończonej placem do zawracania, w pasie o szerokości 12,0 m (jezdnia szerokości min. 5,0 m);
3) ustala się linie rozgraniczające dróg wewnętrznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 13 KDWD i 14 KDWD, w pasach o szerokościach zgodnych z rysunkiem planu (jezdnia szerokości min. 5,0 m);
4) pas terenu, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 KDD, o szerokości zgodnej z rysunkiem planu, przeznacza się na poszerzenie przylegającej drogi publicznej dojazdowej;
5) ustala się linie rozgraniczające przejścia pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 16 KDX, w pasie o różnej szerokości, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
6) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne drogi wojewódzkiej nr 241 z drogą wewnętrzną dojazdową 14 KDWD;
7) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek budowlanych wyłącznie z dróg wewnętrznych dojazdowych 11 KDWD, 12 KDWD, 13 KDWD, 14 KDWD i publicznej dojazdowej 15 KDD oraz gminnej na działce nr 52/1, płożonej poza granicą obszaru objętego planem miejscowym;
 
8) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej sieci wodociągowej;
9) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika;
10) odprowadzenie ścieków wyłącznie do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej poprzez przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami 17 TK i 18 TK, lub inne przepompownie, wyznaczone w zależności od potrzeb – nie dopuszcza się gromadzenia ścieków w szczelnych bezodpływowych zbiornikach
na ścieki;
11) w przypadku powstania ścieków przemysłowych, w związku z prowadzoną działalnością, przed odprowadzeniem do sieci winny zostać one podczyszczone do parametrów określonych w przepisach odrębnych;
12) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych w ust. 13;
13) realizacja sieci telekomunikacyjnej na warunkach określonych przez operatora telekomunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
14) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych – wskazane stosowanie paliw ekologicznych lub niskoemisyjnych (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
 
11.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:
nie ustala się.
 
12.  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30%.
 
13.  Zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  
1)   zasilanie istniejących i rozbudowywanych, nadbudowywanych lub przebudowywanych obiektów, zlokalizowanych w granicach terenu oznaczonego symbolem 8 PU, z linii niskiego napięcia, wyprowadzonych ze stacji transformatorowej „Sikorz Betoniarnia” zlokalizowanej w granicach terenu oznaczonego symbolem 19 EE;
 
2)   ustala się następujące zasilanie obiektów w granicach terenów oznaczonych symbolami
1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U i 6 U:
a)    zasilanie z linii kablowych niskiego napięcia, wyprowadzonych z dwóch projektowanych stacji transformatorowych wolno stojących (kontenerowych) zlokalizowanych
na geodezyjnie wydzielonych działkach w granicach terenów oznaczonych symbolami 20 EE i 21 EE;
b)   dopuszcza się zasilenie obiektów w granicach terenów 1 U i 2 U ze stacji transformatorowej „Parkowa”;
c)    dopuszcza się tymczasową lokalizację stacji transformatorowych słupowych w granicach terenów przewidzianych dla stacji wolno stojących;
d)   zasilanie stacji liniami kablowymi średniego napięcia z projektowanego złącza kablowego SN, zlokalizowanego w granicach terenu 20 EE;
e)    dla zasilania złącza, wymienionego w lit. d, należy wybudować linię kablową średniego napięcia (SN) poprzez wplot w linię „Piekarnia”;
f)     linie kablowe niskiego napięcia należy prowadzić przelotem poprzez złącza kablowo-pomiarowe nn zabudowane w linii ogrodzenia działek;
g)    w przypadku zapotrzebowania mocy przez pojedynczych inwestorów większej
niż 50 kW, zasilanie z abonenckich stacji transformatorowych zlokalizowanych
na działkach poszczególnych inwestorów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3)   ustala się wariantowe zasilanie obiektów w granicach terenów oznaczonych symbolami
7 PU, 8 PU, 9 PU i 10 PU:
a)    w przypadku projektowanych obiektów o niewielkim zapotrzebowaniu mocy zasilanie
z abonenckich linii kablowych nn wyprowadzonych z projektowanych stacji transformatorowych własności przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
b)   dopuszcza się zasilenie części nowych odbiorców zlokalizowanych w granicach terenu 8 PU ze stacji transformatorowej „Sikorz Betoniarnia” do wyczerpania możliwości technicznych zabudowanego transformatora, na warunkach gestora sieci;
c)    w przypadku zagospodarowania każdego z terenów przez jednego lub kilku inwestorów o znacznym zapotrzebowaniu mocy, zasilanie z abonenckich stacji transformatorowych zlokalizowanych na działkach poszczególnych inwestorów;
d)   dla zasilania abonenckich stacji transformatorowych należy wybudować złącza kablowe SN i zasilić je przelotem z linii kablowej SN wybudowanej ze złącza kablowego zlokalizowanego w granicach terenu 20 EE;
e)    dopuszcza się budowę abonenckich linii kablowych SN wyprowadzonych z GPZ WN/SN „Sępólno”, na warunkach technicznych gestora sieci;
f)     złącza kablowe SN lokalizować w liniach rozgraniczających dróg - alternatywnie
dopuszcza się ich lokalizację na geodezyjnie wydzielonych działkach w granicach terenów PU z dostępem do dróg;
4)   zasilanie projektowanych obiektów zlokalizowanych w granicach terenów oznaczonych symbolami 17 TK i 18 TK z projektowanych linii kablowych nn (w tym abonenckich) wyprowadzonych ze stacji transformatorowych 20 EE i 21 EE;
5)   w granicach opracowania planu dopuszcza się budowę dodatkowych stacji transformatorowych własności przedsiębiorstwa energetycznego na geodezyjnie wydzielonych działkach, z dostępem do dróg oraz złączy kablowych SN dla ich zasilania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6)   projektowane linie kablowe średniego i niskiego napięcia należy układać w istniejących
i projektowanych drogach publicznych oraz terenach ogólnodostępnych - dopuszcza się
realizację uzbrojenia elektroenergetycznego w niepublicznych drogach wewnętrznych
pod warunkiem wyprzedzającego uregulowania spraw formalno-prawnych przez właściciela lub właścicieli drogi wewnętrznej z gestorem sieci dla ułożenia linii kablowych
oraz zapewnienia służbom eksploatującym i konserwującym dostępu do tych sieci na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 
Rozdział 3
Przepisy końcowe
 
          § 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
          § 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia.  
 
                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 
 
UZASADNIENIE
 
   do uchwały Nr                     Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                   z dnia                    2012 r.
 
 
 
            W dniu 31 marca 2011 r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr VI/33/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego częściowo na terenie miasta Sępólno Krajeńskie
i częściowo we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, oznaczonego w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 roku literami AG, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp., określając na załączniku graficznym granice obszaru objętego projektem planu, zgodne z granicami obszaru objętego uchwalanym planem miejscowym, która rozpoczęła tryb formalno - prawny prac nad planem.
            Przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową oraz obiekty produkcyjne, składy
i magazyny jest zgodne z polityką przestrzenną gminy określoną w w/w „Studium”,
które wiąże wewnętrznie organ gminy w jej planach przy sporządzaniu projektów planów miejscowych.
            Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz uzgodnienia i pozytywne opinie instytucji przewidzianych ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
            Realizacja inwestycji określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie miała uporządkowany charakter, a ustalenia projektu planu w zakresie infrastruktury technicznej warunkować powinny prawidłowy przebieg gospodarki wodno – ściekowej. Dostosowanie się inwestorów, w przypadku przyszłej działalności inwestycyjnej, do zaleceń planu, warunkuje prawidłowy przebieg prowadzonych inwestycji, zarówno w fazie realizacji jak i przyszłej eksploatacji, zgodny z ustaleniami planu. 
Po przeprowadzeniu procedury planistycznej, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), a także strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), projekt planu wraz z załącznikami,
po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwagi, która wpłynęła podczas publicznej dyskusji w czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu może zostać przedłożony
do uchwalenia przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim.
 

załącznik nr 1 (1256kB) pdf
projekt  
ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały Nr XXIV/…../12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia  2012 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.
 
 
 
W terminie do 14 dni po okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu (w dniach od 11 czerwca 2012 r. do 10 lipca 2012 r. z wyjątkiem sobót i niedziel), tj. do dnia 24 lipca 2012 r., w dniu 20 czerwca 2012 r. podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, wniesiono ustną uwagę dotyczącą wyłączenia z obszaru objętego planem działki
nr 3 przy ulicy BoWiD (KW 13762) z terenu U1, stanowiącą potwierdzenie pisemnego wniosku złożonego w dniu 01 czerwca 2012 r.
          Postanowiono nie uwzględnić w/w uwagi, ponieważ przeznaczenie działki nr 3 obręb ewid. Sępólno Krajeńskie nr 2 pod działalność usługową jest zgodne z polityką przestrzenną gminy określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie”, uchwalonym uchwałą Nr VI/32/11 Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 marca 2011 roku, które wiąże wewnętrznie organ gminy
w jej planach przy sporządzaniu projektów planów miejscowych.
          W dniu 31 marca 2011 r. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim podjęła uchwałę
Nr VI/33/11 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, położonego częściowo na terenie miasta Sępólno Krajeńskie i częściowo we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie, oznaczonego w w/w „Studium” literami AG, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi oraz działalność produkcyjną, przetwórczą, bazy, składy itp., określając na załączniku graficznym granice obszaru objętego projektem planu, zgodne z granicami obszaru objętego uchwalanym planem miejscowym, w których znalazła się przedmiotowa działka.
            Realizacja inwestycji określonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie miała uporządkowany charakter, a ustalenia projektu planu w zakresie infrastruktury technicznej warunkować powinny prawidłowy przebieg gospodarki wodno – ściekowej. Dostosowanie się inwestorów, w przypadku przyszłej działalności inwestycyjnej, do zaleceń planu, warunkuje prawidłowy przebieg prowadzonych inwestycji, zarówno w fazie realizacji jak i przyszłej eksploatacji, zgodny z ustaleniami planu. 
 
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
Projekt  
ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Nr XXIV/…./12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 30 sierpnia  2012 roku
 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową i produkcyjną w rejonie ulicy Kościuszki
w Sępólnie Krajeńskim i we wsi Sikorz gm. Sępólno Krajeńskie.
 
 
 
§ 1
1.    Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą- dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zadania własne gminy.
 
2.    Prognozowany koszt inwestycji został określony w sporządzonej na potrzeby projektu planu prognozy skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
§ 2
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:
1)      realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
m. in. prawa budowlanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym,
gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;
2)      inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
3)      realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczegól- nionych w § 1 ust. 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
 
§ 3
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), przy czym:
1)      wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej,
2)      wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.
 
§ 4
1.   Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane będą przez budżet gminy
lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
 
2.      Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na pod- stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne.
 
3.      Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 
§ 5
Prognozowane źródła finansowania przez gminę:
1)      dochody własne,
2)      dotacje,
3)      pożyczki preferencyjne,
4)      fundusze Unii Europejskiej.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (20 sierpnia 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (20 sierpnia 2012, 13:54:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1111