projekt uchwałay w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Świdwie, gminy Sępólno Krajeńskie

-projekt-
UCHWAŁA Nr XXII/…./12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 czerwca 2012r.           
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Świdwie, gminy Sępólno Krajeńskie
 
         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie, stanowiącego wg zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Krajeńskie strefę podmiejską, zgodną z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
 
     § 2. Granice obszaru objętego opracowaniem planu miejscowego przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym integralną cześć uchwały.
 
        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
 
     § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                
Uzasadnienie do uchwały nr  XXII/…../12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2012r.
 
                  Przeznaczenie terenu przedstawionego na załączniku graficznym, oznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego symbolem M-2m, obejmuje obszar strefy podmiejskiej, gdzie występuje tendencja do stopniowego wypierania zabudowy zagrodowej na rzecz zabudowy jednorodzinnej.
Planowana funkcja jest zgodna z kierunkami polityki przestrzennej określonej w Studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta i gminy  Sępólno Kraj., przyjętym  Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr IV/32/11 z dnia 31 marca 2012r.  
               Teren  wymieniony w tej uchwale posiada pozytywną opinie Rady Sołeckiej w Świdwiu oraz  Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, co do wytworzenia m.p.z.p.
 
projekt mpzp (558kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 czerwca 2012)
Opublikował: Barabach Małgorzata (27 czerwca 2012, 12:32:16)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (27 czerwca 2012, 13:33:22)
Zmieniono: załączono mapę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1485