Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


Projekt


                                                  UCHWAŁA  Nr            /         /12
                                       RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
                                                     z dnia      marca  2012 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 5c  ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1700  ze zm.) uchwala się co następuje :


  § 1.  Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Sępólno Krajeńskie, od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Bydgoszczy niezabudowanej nieruchomości położonej w Niechorzu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 100/14 o pow. 4601 m², zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW BY2T/00023220/6.

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


                            Uzasadnienie do Uchwały  Nr            /        /11
                                  Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                            z dnia     marca 2012 r.


       Z propozycją przejęcia przez Gminę Sępólno Krajeńskie wydzielonej z działki nr 100/12 położonej w Niechorzu, drogi dojazdowej działki nr 100/14 o pow. 4601 m² wystąpiła ANR Oddz. Terenowy w Bydgoszczy. Nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Sępólno stanowi drogę i Gmina traktuje ją jako drogę publiczną wchodzącą w skład gminnej infrastruktury drogowej. Wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych uzyskał akceptację Komisji Gospodarki Komunalnej. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (22 marca 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (22 marca 2012, 07:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266