Projekt uchwały Nr XIX/…./12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki

           

UCHWAŁA  Nr XIX/…./12
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
                             
                           
          § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.          
                                                              
         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
        
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     
Uzasadnienie do uchwały Nr  IX/…../12
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  29 marca 2012 r.


Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
Wyodrębniony fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

    Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
                                                   


A.B.

metryczka


Wytworzył: Anna Buchwald (19 marca 2012)
Opublikował: Milena Kujawa (21 marca 2012, 16:02:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1228