Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 

Uchwała Nr XIX
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Sołectwie Skarpa oraz w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014

Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), § 19 statutu Sołectwa Skarpa, stanowiącego załącznik nr 11 oraz § 19 statutu Sołectwa Zalesie, stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 31 maja 2012r. wybory członków Rady Sołeckiej na kadencję 2011- 2014 w Sołectwie Skarpa i Sołectwie Zalesie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
W związku ze śmiercią członka Rady Sołeckiej Sołectwa Skarpa oraz rezygnacją członków Rad Sołeckich Sołectw Skarpa i Zalesie Rada Miejska w Sępólnie Kraj. podejmuje uchwałę w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie do 31 maja br. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (20 marca 2012)
Opublikował: Administrator (20 marca 2012, 09:18:36)

Ostatnia zmiana: Administrator (20 marca 2012, 10:11:06)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1684