Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014 

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Zalesie na kadencję 2011 – 2014

Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 19 statutu Sołectwa Zalesie, stanowiącego załącznik nr 22 do uchwały nr XXXI/272/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sępólno Krajeńskie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do dnia 30 marca 2012r. wybory Sołtysa na kadencję 2011- 2014 w Sołectwie Zalesie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono         
formalno - prawnym

Uzasadnienie
W związku z rezygnacją złożoną w dniu 7 lutego 2012r. przez Pana Zdzisława Gugnackiego z funkcji sołtysa w Sołectwie Zalesie, Rada Miejska w Sępólnie Kraj. podejmuje uchwałę w zakresie przeprowadzenia wyborów sołtysa w terminie do 30 marca br. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

D.W.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Wojtania (15 lutego 2012)
Opublikował: Administrator (15 lutego 2012, 11:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1300